Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:253 (2002-2003)
Innlevert: 23.01.2003
Sendt: 23.01.2003
Besvart: 30.01.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I muntlig spørretime 27. februar 2002 stilte jeg spørsmål til utdannings- og forskningsministeren om manglende tilsyn ved muslimske skoler. I forbindelse med at det ble satt søkelys på saken kom det også frem at Barne- og familiedepartementet, som ansvarlig for Likestillingsombudet, hadde tatt et initiativ til undersøkelser om hvordan skolen i sine læremidler behandler likestillingsspørsmål.
Kan statsråden gi en redegjørelse for resultatene fra ulike typer tilsyn?

Begrunnelse

Utdanningsdepartementet har gjennom Statens utdanningskontorer, plassert i de fleste fylkene, ansvaret for tilsyn med skoler i kommunal, fylkeskommunal og privat eie. I Oslo er det etablert muslimske skoler, henholdsvis videregående skoler og grunnskoler.
Gjennom spørsmål i muntlig spørretime 27. februar 2002 fikk jeg gjort utdanningsministeren oppmerksom på at det ikke var foretatt tilsyn ved de muslimske skolene i Oslo.
Slik jeg har oppfattet tilsagnsbrevene er det knyttet strenge forutsetninger til godkjenningen av de muslimske skolene. Humanistiske verdier, demokratiske og menneskerettslige prinsipper skal være en del av verdigrunnlaget også i muslimske skoler. Det er forutsatt at opplæringen legges opp slik at den motvirker fordommer og diskriminering og fremmer gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levemåter. Fra en del kretser innen innvandrermiljøet synes holdningen dessverre å være negativ til integrering, med fremvist manglende respekt og aksept for norske lover. Derfor er det ekstra grunn til å føre tilsyn med egne skoler i dette miljøet.
Det er etter vår vurdering gitt strenge forutsetninger ved godkjenningen av de muslimske skolene.
Derfor er det viktig at det nå blir utført aktivt tilsyn ved skolene slik at vi kan være sikre på at de driver sin undervisning på en akseptabel måte. Det har vært mye fokus på læremidler hos kristne friskoler mht. likestillingsaspektet. Disse skolene har fått kritikk for deler av læremateriellet pga. angivelig brudd med lover og regler om likestilling, til tross for at illustrasjoner og tekst som kritiseres også brukes i læremateriell i den offentlige eide skole. Det er etter mitt syn ikke akseptabelt at muslimske skoler skal slippe tilsyn når andre private skoler faktisk opplever nitid kontroll, og det på et område hvor muligheten for avvik mht. likestilling er særlig stor. Jeg forutsetter at utdanningsministeren gjennom tidligere Statens utdanningskontor, nå fylkesmann, har sørget for aktiv kontroll av de muslimske skolene i Oslo. Jeg forutsetter likeledes at Likestillingsombudet har undersøkt om skolene følger likestillingslovens bestemmelser om læremidler. Skolen ble varslet i brev fra ombudet datert 18. mars 2002.
Det er etter mitt syn ønskelig at resultatene fra tilsyn og undersøkelser gjøres kjent, og ber derfor statsråden redegjøre for dette.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Daværende Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus foretok 21. mai 2002 tilsyn med Urtehagen grunnskole.

Fra utdanningskontorets rapport siteres følgende:

"Skolen bærer preg av å være i sitt første driftsår. Det er gjort en del erfaringer som bør danne grunnlag for å arbeide videre med å skape en god skole. Rektor gav uttrykk for at skolen er på rett vei. På grunnlag av de dokumentasjoner og opplysninger utdanningskontoret har fått tilgang på, er utdanningskontoret enig i denne vurderingen så langt. Det er for tidlig å kunne gi en vurdering av hvorvidt skolen kan nå målsettingen om at elevene ved å delta på denne skolen, får gode forutsetninger for å bli integrert i det norske samfunnet. Vi merket oss likevel at både skole og foreldre er bevisst på målsettingen. Gjennom tilsynsprosessen har skolen vist vilje til å rette på forhold som utdanningskontoret har hatt merknader om. Dette er markert i det foregående.

Utdanningskontoret legger vekt på at skolen har klare skillelinjer og arbeidsdeling mellom eier, skolestyre og daglig ledelse. Med de samme personer i flere organer og funksjoner er det spesielt viktig å holde orden på rollene. Det er ikke funnet noe som gir grunn til å fastslå uklare ansvarsforhold, men skolen bør være oppmerksom på dette og eventuelt gjøre forandringer som reduserer faren for uheldige sammenblandinger. Skolen har søkt om dispensasjon om midlertidig avvik fra etter privatskulelova § 13, annen ordning når det gjelder ledelse av skolen. Denne blir behandlet som egen sak.

Det har ikke vært ryddige personalrutiner med hensyn til lønnsutbetalinger. Skolens kommentarer til dette i punkt 13 viser at skolen vil forbedre dette. Utdanningskontoret vil peke på at dette bør ha høy prioritet.

Forhold som ligger under likestillingsloven er ikke vurdert i denne rapporten.

Ved godkjenninger bør departementet legge ved aktuelle forskrifter og henvisninger. Som eksempel kan nevnes at revisor ikke kjente til kommentaren til regnskapsforskriften. Denne er heller ikke tilgjengelig på Internett.

Saksbehandlingen om godkjenning av undervisningslokaler er ikke avsluttet. Også denne saken blir behandlet særskilt.

Forhold som fungerer godt:

- Lærere og foreldre arbeider med en klar målsetting om at skolen skal holde god kvalitet.

- Det er god oppslutning om skolen fra foreldrenes side.

- Undervisningen legges opp i samsvar med godkjente planer.

- Skolen viser vilje til å etterkomme de krav som stilles til skolen.

Forhold som skolen bør arbeide med:

- Fortsatt arbeid med å ytterligere øke andelen av undervisningspersonale med godkjent utdanning.

- Skaffe permanente lokaler. Dagens lokaler gir plass til maksimum 75 elever.

- Rutiner for tilrettelegging av undervisning for barn med særskilte behov.

- Det anbefales å legge om budsjett- og regnskapsperioden til å følge kalenderåret.

- Skolen bør arbeide mer med å videreutvikle ledelse og administrasjon. Rutiner for lønnsutbetalinger må vies spesiell oppmerksomhet.

- Samarbeidsformer mellom ledelse og undervisningspersonalet bør videreutvikles og formaliseres."

Jeg er opptatt av å sikre kvaliteten i landets skoler, i de offentlige som vel som i de private. Jeg ser derfor det statlige tilsynet som en prioritert oppgave. Utdanningsavdelingene hos fylkesmennene vil foreta tilsyn med de private skolene i så stor utstrekning det er mulig innenfor de økonomiske rammene som Stortinget gir.

Når det gjelder vurderingen av læremateriellet i forhold til likestillingsloven, vil jeg forsikre om at private skoler vil bli behandlet likt, uansett type skole og skolens konfesjonelle tilhørighet.

Likestillingsombudet har gjennomgått lærebøkene ved Urtehagen grunnskole og Urtehagen friskole. I brev henholdsvis 3. og 12. september framgår det at likestillingsombudet legger til grunn at begge skolene overholder likestillingsloven § 7.