Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:254 (2002-2003)
Innlevert: 23.01.2003
Sendt: 23.01.2003
Besvart: 03.02.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): I hvilken grad mener statsråden at luftfartsmiljøet i Bodø er kompetansemessig tilstrekkelig til en omlokalisering av Luftfartstilsynet dit?

Begrunnelse

I forbindelse med statsrådens initiativ for å ta i bruk kompetanse utenfor hovedstaden har han lansert en flytting av Luftfartstilsynet til Bodø. Dette har blitt møtt med motstand blant de ansatte, som stiller seg tvilende til i hvilken grad tilsynet kan få dekket sine behov for spesialistkompetanse etter en flytting.
I spørretimen onsdag 8. januar d.å. ble statsråden konfrontert med at luftfartsmiljøet i Bodø er så lite at det kun bor et fåtall mennesker der med den påkrevde kompetansen. I sitt svar sa statsråden følgende: "Luftfartsmiljøet i Bodø er et miljø som utgjør rundt 2 500 mennesker. Det er ikke noe svakt, lite miljø."
Ifølge en nylig fremlagt rapport fra Hartmark Consulting i samarbeid med de ansatte i Luftfartstilsynet, er luftfartsmiljøet i Bodø ikke på langt nær så stort som statsråden hevder. Dette med mindre statsråden også teller med bagasjestuere, flyplassens kioskpersonale, reisebyråansatte, folk med gullkort i flyselskapenes bonusprogrammer og "plane-spotters".
I rapporten fra Hartmark og Luftfartstilsynets ansatte går det frem at luftfartsmiljøet i Bodø ikke kan dekke Luftfartstilsynets kompetansebehov innenfor en rekke stillingsgrupper. Spesielt behovet innenfor stillingsgruppene flyoperative inspektører/flyverinspektører og flyplassinspektører med kompetanse på helikopterlandingsplasser (spesielt helidekk, offshore) synes kritisk lave.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Spørsmålet ble stilt før Regjeringen fredag 24. januar 2003 la frem St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn. Det er derfor naturlig å besvare spørsmålet med utgangspunkt i de vurderinger Regjeringen der har fremlagt om lokaliseringen av bl.a. Luftfartstilsynet.

Regjeringens generelle utgangspunkt for å vurdere fremtidig lokalisering for 11 statlige tilsyn er at de enkelte tilsyn bør lokaliseres til steder med et tilstrekkelig stort og velfungerende arbeidsmarked og relevante faglige basismiljøer. Det har videre vært en målsetting at lokaliseringsvalgene skal medvirke til å styrke regionssentra i de ulike landsdelene.

Jeg registrerer at det er fremført ulike vurderinger av både omfang og kvalitet på det luftfartsfaglige miljøet i Bodø. I stortingsmeldingen har Regjeringen ikke anslått antall personer som måtte inngå i fagmiljøet i Bodø og heller ikke lagt noen avgjørende vekt på det kvantitative aspektet isolert sett. Regjeringens vurdering er at det tyngste luftfartsfaglige miljøet i Norge er knyttet til Oslo-Gardermoen området. Utenfor hovedstatsregionen har imidlertid Bodø ett av de sterkeste fagmiljøene, bl.a. basert på Widerøes hovedkontor, Avinor AS (tidligere Luftfartsverket Nordland), Luftforsvaret, Forsvarskommando Nord-Norge og Hovedredningssentralen Nord-Norge. Regjeringens vurdering er at fagmiljøet i Bodø har gode forutsetninger for å kunne videreutvikles gjennom at Luftfartstilsynet lokaliseres i Bodø.

Jeg vil understreke at omfanget av og styrken til landets ulike fagmiljøer ikke er statiske. I hvilken grad ulike fagmiljøer over tid utvikles i positiv retning eller svekkes, er resultatet av en rekke faktorer, herunder politiske handlinger og beslutninger. Dette gjelder også det luftfartsfaglige miljøet i Bodø. Dette er sterkt i utgangspunktet, og har potensial til å bli enda sterkere dersom det får mulighet til å videreutvikles, slik det vil få bl.a. ved at Luftfartstilsynet plasseres der. Jeg viser i denne forbindelse også til at Regjeringen legger opp til at omlokaliseringen skal foregå over en periode på flere år, slik at omstillingen kan planlegges og gjennomføres på best mulig måte.