Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:259 (2002-2003)
Innlevert: 24.01.2003
Sendt: 03.03.2003
Besvart: 03.02.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Alta Skiferbrudd er organisert som et andelslag med ca. 150 aktive andelseiere. For tida er det problemer ved bedrifta pga. sviktende salg. Dette medfører at skiferdriverne er arbeidsledige. Fordi de er selvstendig næringsdrivende mottar de ikke a-trygd, men de får heller ikke de fordelene som primærnæringene nyter godt av. Dermed faller de mellom to stoler.
Vil statsråden vurdere å endre regelverk slik at disse andelseierne vil få de samme betingelsene som andre primærnæringer?

Begrunnelse

Alta Skiferbrudd har en helt spesiell organisering som er basert på historiske tradisjoner. Denne næringa har vært og er svært viktig i dette området. Imidlertid sliter næringa økonomisk, og dette skyldes bl.a. at andelseierne hverken regnes som arbeidstakere, eller har ordninger tilsvarende det som gjelder for andre primærnæringer. Eksempler her er:

1. Lav trygdeavgift.
2. Inntektsfradrag på 30 pst.
3. Beregningsgrunnlag for pensjon.

For rekrutteringa til denne viktige næringa er det avgjørende at det tas noen grep slik at de får ei rimelig behandling i forhold til offentlige regler og ordninger.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Skiferdrivere behandles skattemessig på lik linje med andre selvstendige næringsdrivende i Finnmark.

Næringsdrivende betaler trygdeavgift med høy sats. Fiskere og næringsdrivende innen jordbruket betaler imidlertid trygdeavgift med mellomsats. Forskjellen mellom mellomsats og høy sats anses imidlertid dekket inn henholdsvis gjennom produktavgiften for fiskere og over jordbruksoppgjøret. Stortinget har for øvrig bedt Regjeringen vurdere en overgang for fiskere til de generelle reglene som gjelder for arbeidstakere og næringsdrivende i folketrygden.

Særfradraget som i dag gjelder for bønder, er knyttet til innstrammende tiltak innenfor jordbruksavtalen. Særfradragene for jordbruket og fiskere er ikke i strid med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. En særskilt skattemessig behandling av skiferdrivere kan imidlertid stå i fare for å bli ansett som statsstøtte og dermed komme i konflikt med våre internasjonale forpliktelser i forhold til EØS-avtalen.

Formelt hører skatte- og avgiftsspørsmål inn under Finansdepartementets ansvarsområde, og svaret er derfor utformet i tråd med Finansdepartementets vurdering. Jeg er også kjent med at Finansdepartementet vil vurdere nærmere den skattemessige behandlingen av skiferdrivere, herunder hvorvidt et eventuelt fradrag vil være i strid med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.