Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:260 (2002-2003)
Innlevert: 27.01.2003
Sendt: 27.01.2003
Besvart: 03.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): NSBs godsdivisjon har nærmest lagt ned sin virksomhet ved Linjegodsterminalen i Fredrikstad. Dette fører til at gods som skal med jernbane til andre steder i landet må kjøres med bil til NSBs terminal i Oslo og lastes på toget der i stedet for å lastes på godsvogner ved terminalen i Fredrikstad. Dette medfører økt trafikk både i terminalens nærområde og på den sterkt belastede E6 inn mot Oslo.
Vil statsråden ta dette opp med CargoNet med sikte på å føre gods på denne strekningen fra vei til bane?

Begrunnelse

Beboerne langs Solliveien i Fredrikstad protesterer mot den sterke trafikkbelastningen på veien som skyldes en betydelig trailertrafikk fra Linjegodsterminalen i Fredrikstad. De oppfordrer transportørene til å velge en annen vei, men dette er vanskelig pga. korte tidsfrister for å rekke CargoNets avganger fra terminalen i Oslo.
Driftssjefen ved Linjegodsterminalen, Geir Pedersen, sier til Fredriksstad Blad (26. januar 2003) at det meste av godset fra terminalen må gå med bil til NSB-terminalen i Oslo og lastes om der. Årsaken er at NSB nesten har lagt ned sin virksomhet ved denne terminalen, til tross for at det er jernbanespor til terminalen.
Dette medfører unødig mye tungtrafikk fra godsterminalen, noe som både belaster nærmiljøet og den sterkt trafikkerte E6 inn mot Oslo.
Dette bryter med den politiske målsettingen å legge til rette for å overføre gods fra vei til jernbane, der dette er mulig.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: For meg er det en målsetting å få mer godstransport på jernbane. Derfor har jeg fokus på rammevilkårene for jernbane. Vilkårene for godstransport på jernbane vil bl.a. være et viktig tema for den kommende nasjonal transportplan, som legges frem neste vårsesjon.

CargoNet AS sin virksomhet er basert på forretningsmessig grunnlag. Selskapets konkurransekraft i forhold til biltransport av gods er frakt av store volum over lengre avstander. CargoNet AS satser primært på containerfrakt og kombinerte transporter av gods over avstander lengre enn 35-40 mil.

Selskapet driver fortsatt godsvirksomhet ved godsterminalen i Fredrikstad (Rolvsøy godsterminal), men dette er i all hovedsak vognlasttrafikk. Med den forholdsvis korte avstanden mellom Rolvsøy godsterminal og Alnabru godsterminal i Oslo og de små godsmengdene som skapes i Fredrikstad, er det ifølge CargoNet ikke markedsmessig grunnlag for frakt av containere med tog i området. Da containertrafikken opphørte i 2000 var gjennomsnittlig utlasting fra Rolvsøy-terminalen to containere pr. dag, som tilsvarer ett vogntog på veien. For å spare tid og oppnå de beste leveringstidene ved Alnabru godsterminal, ønsker kundene som benytter seg av Rolvsøy godsterminal å fremføre gods med container ved hjelp av lastebil. Slik jeg oppfatter saken er bruk av lastebil som tilførselstransport mellom Rolvsøy og Alnabru den billigste og mest effektive måten å få etablert containertransport med jernbane som er konkurransedyktig i forhold til containertrafikken med lastebil på lange avstander.