Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til sosialministeren

Dokument nr. 15:261 (2002-2003)
Innlevert: 27.01.2003
Sendt: 28.01.2003
Besvart: 31.01.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): En NTB-melding som er gjengitt i dagens aviser, omtaler en undersøkelse foretatt av avholdsorganisasjonen Juvente som viser at svært mange butikker selger rusbrus til ungdom under 18 år. En ungdom helt ned til 14 år fikk kjøpe rusbrus.
Hva vil sosialministeren gjøre for at aldersgrensen for kjøp av rusbrus respekteres?

Begrunnelse

Det har vært stor oppmerksomhet omkring det faktum at EØS-avtalen nå fører til at rusbrus fra 1. januar er å finne i dagligvareforretningene. Regjeringen har understreket behovet for kontroll slik at ungdom under 18 år ikke skal kunne kjøpe rusbrus. Nå viser en undersøkelse som avholdsorganisasjonen Juvente har gjennomført i Bergen, at mindreårige medlemmer fra Juvente fikk kjøpe rusbrus i 10 av 12 butikker.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Jeg har i likhet med representanten Gløtvold merket meg medieoppslagene om de nedslående resultatene av Juventes aksjoner, ikke bare i Bergen. Jeg har også merket meg at representanter fra de store dagligvarekjedene ser svært alvorlig på dette, og lanserer mulige reaksjonsformer gjennom bl.a. trusler om å nekte egne butikker retten til å selge rusbrus. Jeg hadde et møte med dagligvarekjedene like før nyttår. Her understreket jeg deres ansvar og gjorde det klart at jeg forventet at de særlig ville ta kontrollen med at aldersgrensene overholdes alvorlig. Av uttalelsene i mediene i kjølvannet av Juventes avsløringer synes det også som om de forstår alvoret, og viser vilje til å rydde opp. Jeg vurderer imidlertid igjen å ta direkte kontakt med bransjens ledelse for å få et klarere bilde av hvorfor det tilsynelatende er så vanskelig for betjeningen å oppfylle plikten til å sørge for at kjøperen legitimerer sin alder, og hva som faktisk gjøres for å bøte på situasjonen.

Alkoholloven gir kommunene muligheten til å inndra salgsbevillingen for en kortere eller lengre periode dersom det oppdages at alkohol selges til mindreårige. Jeg har i brev til alle landets ordførere oppfordret kommunene til ikke å nøle med å ta i bruk dette virkemiddelet. Samtidig tilkjennegav jeg at både Sosialdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet ønsker tilbakemelding fra kommunene for å få bedre innsikt i hvordan næringen forholder seg til ansvar og forpliktelser ved økt markedsadgang for en rekke nye produkter. Ettersom rusbrusproduktene bare har vært i salg i butikkene i noen få uker, vil det nødvendigvis ta noe tid å vinne erfaringer med de ulike konsekvensene av den økte tilgjengeligheten til slike drikker. På noen områder har inntrykket fra kommuner og andre vært relativt positivt så langt, eksempelvis når det gjelder lanseringsmåten og foreløpig salgsomfang, mens næringen ennå har til gode å bevise at de klarer å forholde seg tilfredsstillende til forbudet mot salg av alkohol til mindreårige. Dagligvarebransjen selv både kan, skal og må løse de praktiske problemene med å overholde dette forbudet, og jeg vil følge nøye med på at de følger opp sine egne gode intensjoner med effektive tiltak for å hindre salg av alkohol til mindreårige.