Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:262 (2002-2003)
Innlevert: 28.01.2003
Sendt: 28.01.2003
Besvart: 04.02.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): BKK Nett gav i fjor sine kunder tilbud om a konto-fakturering, noe som ville medført at strømregningen ble jevnt fordelt over hele året. 782 kunder takket ja til dette tilbudet. Likevel grep NVE inn og stoppet tilbudet på bakgrunn av forskrifter og gav BKK Nett en tvangsmulkt på 78 200 kr.
Synes statsråden, på generelt grunnlag, at det er fornuftig å benytte økonomiske sanksjoner for å forhindre at strømleverandører, eller andre, tilbyr en betalingsform som kundene etterspør?

Begrunnelse

A konto-fakturering medfører at kundene får strømkostnadene fordelt jevnt over hele året. Dette er en fordel, spesielt for kunder med svak betalingsevne, fordi utgiftene ved en slik betalingsform lettere vil kunne balanseres mot løpende inntekter. Forbrukerrådet var også positiv til at strømkundene fikk tilbud om a konto-fakturering fra BKK Nett. Dersom ikke NVE hadde grepet inn, ville 782 kunder som takket ja til tilbudet hatt en langt lavere risiko for betalingsproblemer denne vinteren enn det tilfellet er i dag.
Det er vanskelig for undertegnede å forstå at tilsatte i NVE skal bruke deler av sin arbeidskapasitet til å hindre at strømleverandører tilbyr sine kunder smidige betalingsformer. Enda mer uforståelig blir det når NVE vurderer tilbud om en slik smidig betalingsform som så alvorlig at de gir BKK Nett en bot på 78 200 kr for dette.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: NVE ila ved vedtak av 18. april 2002 BKK Nett AS (BKK) en tvangsmulkt på 78 200 kr for overtredelse av forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester i forbindelse med a konto-fakturering av sine kunder.

BKK klaget saken inn for Olje- og energidepartementet (OED) ved brev av 3. mai 2002.

NVE fant ikke grunnlag for å endre eller oppheve sitt vedtak, og saken ble derfor oversendt OED for klagebehandling ved brev av 14. november 2002.

Ved klagebehandlingen vil departementet foreta en fullstendig gjennomgang av saken før vedtak treffes. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere inn på en vurdering av saken på det nåværende tidspunkt.

Den aktuelle faktureringsregelen kommer til anvendelse på de tilfeller hvor nettselskapet fakturerer nettjenesten og samfakturering av nettjenesten og kjøp av elektrisk energi. Fakturering fra rene kraftleverandører faller dermed utenfor. Dessuten er det kun husholdninger som har et forventet forbruk over 8 000 kWh som omfattes.

For husholdninger som har et forbruk over 8 000 kWh og som samfaktureres er hovedregelen i forskriften § 6-1 som følger:

"Husholdninger med forventet årlig strømforbruk større enn 8 000 kWh skal faktureres etterskuddsvis minimum hver tredje måned på bakgrunn av avlesning."

Hovedregelen er begrunnet i et ønske om å bevisstgjøre husholdningers elforbruk, og derigjennom påvirke deres forbruksmønster for å oppnå en mer effektiv energibruk.

Som representanten Hagesæter fremhever er det også hensyn som taler mot en slik regel. For en del husholdninger vil det være en fordel med a konto-fakturering, slik at strømkostnadene blir fordelt jevnt utover året.

Derfor har forskriften § 6-1 et unntak som lyder:

"Annen faktureringsmåte kan benyttes dersom husholdningens betalingsdyktighet gjør det nødvendig eller forventet årlig strømforbruk er mindre enn 8 000 kWh."

Forskriften åpner dermed for a konto-fakturering i tilfeller hvor husholdningen kan ha vanskeligheter med å betale fakturaer etterskuddsvis basert på virkelig forbruk. Det ligger i ordlyden at det må foretas en vurdering av netteier før unntaket kan komme til anvendelse.

Bestemmelsene om fakturering i forskriften er fortiden gjenstand for evaluering. NVE gjennomgår nå forskriftene, i samarbeid med bransjen. Prosjektet skal avsluttes i 2004.