Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:264 (2002-2003)
Innlevert: 29.01.2003
Sendt: 29.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Norske NAMMO AS produserer og eksporterer 12,7 mm flerbruksammunisjon. Selv om ammunisjonen er laget for bruk mot materiell, er det umulig å kontrollere at den bare brukes mot materiell og ikke mot personell. Ammunisjonen blir stadig spredt til flere konfliktområder. ICRC har gjentatte ganger bedt Norge stanse produksjonen. Ammunisjonen ligger utvilsomt i en gråsone i forhold til internasjonal humanitær rett.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å stanse produksjon og eksport av denne ammunisjonen?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Etter Regjeringens oppfatning er det ikke riktig at den aktuelle 12,7 mm flerbruksammunisjonen, produsert av NAMMO A/S, ligger i en gråsone i forhold til internasjonal humanitærrett.

St. Petersburg-erklæringen av 1868 setter forbud mot bruk av ammunisjon under 400 gram som eksploderer i menneskekroppen. 12,7 mm flerbruksammunisjon er utviklet med sikte på å bekjempe harde og halvharde materielle mål som f.eks. helikoptre, fly, lettpansrede kjøretøy og enkle barrikader/dekninger. Det er viktig å presisere at personell ikke på noe tidspunkt har vært definert som et aktuelt mål, hverken ved bruk av mitraljøse eller skarpskyttergevær. Ammunisjonen er etter norsk syn uegnet til bruk mot personell.

På bakgrunn av påstander om at bruk av ammunisjonen kunne være ulovlig, ble det i 1999 foretatt tester av denne typen ammunisjon. Testresultatene viste etter vårt syn på en entydig måte at ammunisjonen ikke har de virkninger det er blitt hevdet dersom de mot formodning skulle bli brukt mot personell.

Det er et hevdvunnet folkerettslig prinsipp at man skal vurdere et våpen i forhold til den bruk det primært er ment for, og ikke ut fra muligheten for at det kan bli misbrukt. Etter en slik vurdering er det klart at ammunisjonen ikke er i strid med folkeretten.

Under tilsynskonferansen til Konvensjonen mot inhumane våpen (CCW) i desember 2001, fremla Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) en rapport som var kritisk til produksjon og eksport av ammunisjonen.

Tilsynskonferansen viste imidlertid at en bred gruppe av land var uenig i ICRC-rapportens innhold og konklusjoner. Utfallet av drøftelsene ble at partene noterte seg rapporten, inviterte statene til å vurdere den og treffe de tiltak som måtte anses nødvendige. Fra norsk side ble det i denne forbindelse understreket at vi allerede hadde underkastet spørsmålet en grundig teknisk og folkerettslig vurdering, bl.a. gjennom Forsvarssjefens folkerettsutvalg. Utvalgets vurderinger deles av Utenriksdepartementet.