Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:265 (2002-2003)
Innlevert: 29.01.2003
Sendt: 29.01.2003
Besvart: 10.02.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Under konferansen om Multietnisk Norge i kommunalt perspektiv 23. januar 2003, uttalte kommunal- og regionalministeren at dersom den frivillige bosettingsordningen for de som har fått innvilget opphold i Norge ikke fungerer etter forutsetningene, er det fra Regjeringens side ikke tvang overfor kommunene som er den alternative strategi, men fri bosetting.
Kan statsråden bekrefte og eventuelt begrunne dette standpunktet og redegjøre for beslutningsprosessen for en eventuell politikkendring?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Regjeringen har ikke vurdert å endre den bosettingsordningen som Stortinget sluttet seg til ved behandling av St.meld. nr. 17 (2000-2001) Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg. Ordningen ble innført fra 1. januar 2002, og er en ordning som kommunesektoren selv ønsket. Erfaringene vi har så langt, er at kommunene i østlandsområdet ikke har greid å øke bosettingen så mye som forutsatt, og at det fortsatt er altfor mange som må vente svært lenge på bosetting etter at de har fått vedtak om opphold i Norge.

Det er mitt ansvar til en hver tid å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre situasjonen. Hensynet til flyktningene som venter på bosetting er for meg det viktigste. Som svar på et spørsmål fra salen under konferansen om det multietniske Norge i et kommunalt perspektiv, skisserte jeg hvilke alternativer som finnes til dagens bosettingsordning. Jeg nevnte da at en løsning kan være å la flyktningene selv velge hvor de vil bosette seg. En annen løsning kan være å pålegge kommunene at de skal bosette et bestemt antall flyktninger. Jeg mener imidlertid at vi må la gjeldende bosettingsordning få virke en stund til før vi kan konkludere med hvorvidt den fungerer tilfredsstillende eller ikke. De fleste kommuner følger lojalt opp ordningen, men vi ser også en tendens til at stadig flere svarer nei på anmodningen om å bosette flyktninger. I sum blir det da bosatt færre enn de som får opphold i Norge hvert år, og som alle før eller senere skal bo i en kommune.

Dersom jeg må vurdere en endring av den bosettingsordningen vi nå har, vil jeg først drøfte det med kommunesektoren. Så vil jeg komme tilbake til Stortinget med saken, hvis det skulle bli aktuelt med endringer.