Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:267 (2002-2003)
Innlevert: 29.01.2003
Sendt: 30.01.2003
Besvart: 07.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Endringen av våpenloven ble vedtatt i Stortinget tidlig våren 1998. Fra 1. januar 2003 er den sentrale databasen for registrering av våpen oppe og går.
Hva er forklaringa på at det har tatt nært innpå fem år å få dette sentrale dataregisteret på plass?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Hjemmelen for et sentralt elektronisk våpenregister ble vedtatt av Stortinget den 5. april 2001 som nytt fjerde ledd til § 31 i våpenloven. Lovendringen ble sanksjonert 1. juni samme år av regjeringen Stoltenberg.

Etablering av et sentralt våpenregister har vært under vurdering over flere år, av flere regjeringer. Igangsettingen av en konkret utredning omkring spørsmålet ble imidlertid utsatt, først og fremst grunnet ressurs- og prioriteringssituasjonen ved Politiets datatjeneste. I påvente av dette samt for å forberede overgangen til et sentralt register, gjennomførte Justisdepartementet 1999-2000 en implementering av det eksisterende elektroniske registeret "Kuler og krutt" som lokal registerløsning i samtlige politidistrikter. Før dette var "Kuler og krutt" tatt i bruk som løsning i en rekke av landets politidistrikter.

Endelig beslutningen om valg av løsning for et sentralt våpenregister ble truffet av Justisdepartementet i første halvår 2002 på grunnlag av anbefalinger fra Politidirektoratet.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 268 (2002-2003).