Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:271 (2002-2003)
Innlevert: 29.01.2003
Sendt: 30.01.2003
Besvart: 06.02.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Vil statsråden ut fra dispensasjonsadgangen i vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. og vedtak om drikkevareemballasje, § 6, vurdere om det kan bli gitt dispensasjon for dette produktet?

Begrunnelse

Bio-Sophia sin korndrikk er egenutviklede produkter, basert på en helt ny produksjonsteknologi. Det har hittil ikke vært laget slik drikke i Norge. Dette prosjektet har vakt stor interesse også hos offentlige myndigheter. Det har resultert i støtte til prosjektet og produktutviklingen på over 8,5 mill. kr de siste to årene.
Kornmelkproduktene har identisk bruksområdet som vanlig melk og melkeprodukter. 1/5 av befolkningen lider av melkeallergi og laktoseintoleranse.
Ut fra Stortingets vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. og vedtak om drikkevaremballasje, § 6, stilles to vilkår for dispensasjon. Det ene er at et enkelttilfelle eller en situasjon som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet. Da disse produktene aldri har vært produsert i Norge før, burde dette vilkåret være dekket.
Det andre vilkåret er at virkningen av avgiften i det enkelte tilfelle får en utilsiktet virkning. Dette vilkår vil også være dekket da det fører til økonomiske belastninger for firmaet og for brukerne.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Jeg kan opplyse om at Finansdepartementet også tidligere har mottatt henvendelser om at det er urettferdig at det er avgift på erstatningsdrikker for melk så lenge det er fritak for vanlig melk.

Avgiftsplikten på kornmelk følger av Stortingets vedtak om avgift på alkoholfrie drikkevarer hvor det etter § 1 skal betales en avgift på alle drikkevarer som er alkoholfrie. I tillegg skal det etter Stortingets vedtak om avgifter på drikkevareemballasje betales avgifter på emballasjen til slike produkter. Dette gjelder med mindre det i regelverket er hjemmel for fritak. Det er til nå ikke gitt noe fritak for kornmelk slik det er for vanlig animalsk melk. Dersom det skal etableres et slikt fritak, er det naturlig at dette skjer ved en endring av Stortingets vedtak.

Etter Stortingets vedtak om avgift på kullsyrefrie og kullsyreholdige, alkoholfrie drikkevarer § 6, kan departementet frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet, og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning (tilsvarende etter Stortingets vedtak om avgifter på drikkevareemballasje § 6). Bestemmelsenes ordlyd tilsier en restriktiv praktisering av fullmakten, og det er meget sjelden det gis avgiftsfritak/nedsettelse. I samsvar med lang og fast praksis gis det ikke fritak av eksempelvis helsemessige hensyn.

Hensynet til melkeallergikere er ikke i seg selv tilstrekkelig for å anvende dispensasjonsbestemmelsene. Så lenge avgiftsvedtakene vedtas av Stortinget fra år til år er det ikke uten videre relevant at produktene er forholdsvis nye på markedet. Det er heller ingen "utilsiktet virkning" at avgiftspliktige virksomheter må betale avgiften. Finansdepartementet anser derfor at det ikke foreligger grunner som tilsier at det bør dispenseres.

På bakgrunn av henvendelser fra melkeallergikere har Toll- og avgiftsdirektoratet tidligere vurdert om det bør innføres avgiftsfritak for soya- og havrebaserte melkeprodukter. Toll- og avgiftsdirektoratet anbefaler ikke et fritak bl.a. fordi det vil være vanskelig å avgrense produktet teknisk. Finansdepartementet har så langt sluttet seg til Toll- og avgiftsdirektoratets vurdering selv om jeg helt klart ser hensynet til melkeallergikere.

Rent generelt medfører stortingsvedtaket om avgifter på alkoholfrie drikkevarer vanskelige grensedragninger. Avgiften er til dels også konkurransevridende. Dette vil være forhold det er naturlig å se nærmere på i forbindelse med utarbeidelsen av de årlige budsjettene. Regjeringen fant imidlertid ikke rom for å foreslå endringer på dette området i budsjettet for 2003.