Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:273 (2002-2003)
Innlevert: 30.01.2003
Sendt: 31.01.2003
Besvart: 07.02.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Den såkalte rusbrusen har inntatt dagligvarebutikkene over hele landet. Dette produktet er underlagt de samme salgsbestemmelsene som øl. Imidlertid ser vi nå at rusbrusflaskene mangler pantemerking og altså ikke lar seg resirkulere etter samme system som ølflaskene.
Hva vil miljøvernministeren gjøre for å rette opp i denne miljøfiendtlige skjevheten?

Begrunnelse

Pantesystemet for bokser og flasker er meget godt innarbeidet hos de norske forbrukere. Systemet er miljøvennlig fordi det bygger på gjenbruk og resirkulering. Samtidig skåner vi naturen for unødige mengder søppel.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Som representant Malvik understreker, har vi i Norge etablert miljømessig gode og effektive returordninger for flasker og andre typer drikkevareemballasje. Det er min intensjon at denne positive utviklingen skal videreføres, og at nye produkter på markedet blir del av slike returordninger.

For å stimulere til innsamling og gjenvinning av drikkevareemballasje er det innført en miljøavgift. Avgiften reduseres i takt med økende grad av innsamling. Som en følge av avgiften er det opprettet flere retursystemer som produsenter og importører av drikkevareemballasje kan slutte seg til. De viktigste systemene er Bryggeri- og mineralvannforeningen sitt system for gjenbruksflasker av glass og plast, Resirk AS sitt system for boks og plastflasker og Norsk Glassgjenvinning sin returordning for engangsemballasje av glass. Importører og produsenter er imidlertid ikke lovpålagt å delta i en returordning og kan i stedet velge å betale miljøavgiften.

Rusbrus ble tillatt solgt i dagligvareforretninger fra 1. januar 2003 og er dermed en helt ny salgsvare i butikkene. Ut fra de opplysninger jeg sitter inne med, har flere av importørene og produsentene av rusbrus meldt seg inn, eller vurderer å melde seg inn i etablerte retursystemer. Allerede nå er all rusbrus på boks med i retursystemet til Resirk AS. Foreløpig er ingen glassflasker med rusbrus del av returordningen til Bryggeri- og mineralvannforeningen, men de har mottatt henvendelser fra flere importører og produsenter som vurderer innmelding. For rusbrus på engangsflasker av glass, vil et alternativ være å delta i Norsk Glassgjenvinning sitt retursystem. Dette systemet benyttes bl.a. for vinflasker. Også dette returselskapet har mottatt henvendelser om mulig deltakelse i sitt system.

Dagens returordninger er som nevnt svært velfungerende. Spesielt gjelder det de ordningene som benytter seg av pant. Ombruksflasker har en returandel på over 95 pst., og returandelen for bokser er nå på mer enn 90 pst. Men også engangsemballasje av glass har en returprosent på over 80. Så å si all drikkevareemballasje på det norske markedet er i dag knyttet til ulike retursystemer. Dette viser at miljøavgiften fungerer og at importører og produsenter ser seg tjent med å delta i et system for innsamling og gjenvinning av emballasjen.

Med de virkemidler som finnes og de erfaringer vi har, er det høyst trolig at emballasje fra rusbrus vil bli del av et retursystem. Både miljøavgiften og verdien av å ha en miljøvennlig profil, vil være sterke incitamenter for å slutte seg til retursystemene. Miljøverndepartementet vil dog innkalle importørene og produsentene av rusbrus for å forsikre oss om at de finner gode returløsninger. Jeg vil følge utviklingen nøye.