Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:277 (2002-2003)
Innlevert: 31.01.2003
Sendt: 03.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Et godt arbeidsmiljø er viktig for eleven i skolen, og et godt arbeidsmiljø påvirker også læringsresultatet for elevene. Mange skoler mangler fortsatt godkjent inneklima i henhold til forskrift. Mange kommuner som ofte også er eier av langt de fleste skolene i kommunen, har gjennom egne vedtak gitt seg selv som skoleeier dispensasjon mht. gjennomføring av tiltak for å sikre at inneklima på skolen er i tråd med regelverk og forskrift.
Hva gjør statsråden for å sikre at skoleeierne følger opp krav mht. inneklima?

Begrunnelse

Kommunene har en dobbeltrolle i forhold til forskrifter om inneklima på skolen. Kommunene er både eier og lokal myndighet som skal iverksette og gjennomføre sentrale tiltak (innført gjennom lover, forskrift og rundskriv).
Når det gjelder oppfyllelse av forskrift om inneklima for barnehager og skoler, finnes det en rekke eksempler på at kommunene gjennom politiske vedtak gir seg selv som skoleeier utsatt frist mht. å etterkomme de krav til inneklima som er gitt i lov og forskrifter.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Mange norske skoler har et inneklima som ikke oppfyller krav i lov og forskrifter. Det er ulike grunner til at det forholder seg slik, bl.a. økonomi og kunnskap.

Når det gjelder lovreguleringen, har forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler vært et viktig verktøy som mange steder har bidratt til å bedre elevenes fysiske skolemiljø. De nye bestemmelsene om skolemiljø i kapittel 9a i opplæringsloven følger opp intensjonene fra denne forskriften. Blant annet har elevene og foreldrene fått en klarere klagerett, jf. § 9a - 2 siste ledd. Ved å plassere bestemmelsene i opplæringsloven åpnes det for direkte statlig tilsyn med skolemiljøet, jf. opplæringsloven § 14-1 andre ledd. Departementets tilsyns- og påleggkompetanse er delegert til fylkesmannen. Jeg vil dessuten tilføye at det ikke er mulig å dispensere fra kravene i kapittel 9a i opplæringsloven.

Å forbedre inneklimaet i skolen har selvsagt også en økonomisk side. Dårlig inneklima har ofte sammenheng med forfall i bygningsmassen, manglende vedlikehold og dårlig renhold. For å bidra til en bedre standard på skolebygg har Stortinget som kjent innført en låneordning. Gjennom ordningen tilbys kommuner og fylkeskommuner rentefrie lån til bl.a. istandsetting av skolebygg.

Departementet har også etablert en rådgivningstjeneste for skoleanlegg. Rådgivningstjenesten drives av Læringssenteret i samarbeid med bl.a. Byggforsk, SINTEF, Norsk Form og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn. Departementet vil også tilby skoleeierne veiledningsmateriale i forbindelse med at kapittel 9a i opplæringsloven trer i kraft.