Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:282 (2002-2003)
Innlevert: 03.02.2003
Sendt: 03.02.2003
Besvart: 07.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Når det i våpenlovens nye § 27a står at "Skytevåpen, eller en vital våpendel, samt ammunisjon skal oppbevares forsvarlig nedlåst", men i forskriftene til våpenloven står det i § 22-2 at "overstiger antallet rifler/hagler 4 registreringspliktige våpen i husstanden, skal våpenet eller våpnene oppbevares i FG-godkjente sikkerhetsskap".
Hvorfor skal man ikke sikre våpenet i våpenskap selv om man bare har ett våpen å sikre, slik at uvedkommende ikke får adgang til det?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I Ot.prp. nr. 74 (1996-97) foreslo daværende regjering en ny § 27 i våpenloven om at skytevåpen skulle oppbevares nedlåst. Forslaget representerte et ønske om å markere betydningen av sikker oppbevaring av skytevåpen, idet en tilsvarende bestemmelse tidligere var inntatt i våpenforskriftene. Forslaget fikk full støtte under Stortingets behandling av proposisjonen.

I omtalen av forslaget i regjeringens proposisjon på side 23 fremgår det videre:"De nærmere krav til oppbevaring, herunder krav til låssystemer, eventuelt forskjellige krav avhengig av våpentype og/eller antall våpen, må imidlertid fastsettes i forskrifter."Ved utforming av de nye forskriftene valgte man nettopp et gradert system avhengig av våpentype og antall ut fra en ren risikobetraktning. Fra utgangskravet om at skytevåpen "skal oppbevares forsvarlig nedlåst", er dette i våpenforskriften skjerpet til krav om FG-godkjent sikkerhetsskap dersom oppbevaringen gjelder mer enn 4 rifler/hagler. Gjelder oppbevaringen pistol, revolver, hel- eller halvautomatisk våpen, gjelder krav om FG-godkjent sikkerhetsskap fra første våpen.

Gjelder oppbevaringen mer enn 25 våpen (særlig aktuelt for våpensamlere), er kravene til oppbevaring ytterligere skjerpet ved at det kreves FG-godkjent innbruddsalarmanlegg med overføring til døgnbemannet alarmstasjon mv.

Jeg viser for øvrig til våpenforskriften § 22-2.