Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:286 (2002-2003)
Innlevert: 04.02.2003
Sendt: 05.02.2003
Besvart: 11.02.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Folk flest føler stor utrygghet med tanke på sikker elektrisitetsforsyning og forutsigbare, stabile strømpriser. I Innst. S. nr. 113 uttaler regjeringspartiene at "olje- og energiministeren har meddelt at han om kort tid vil fremme en stortingsmelding med en grundig gjennomgang av energiloven og spørsmål knyttet til energisikkerhet og energiforsyning".
Kan olje- og energiministeren bekrefte at en slik stortingsmelding vil komme om kort tid?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er regjeringspartienes merknader i Innst. S. nr. 113 som omhandler minstekrav til magasinfylling. Ulike partier inntok etter hvert en svært vennligsinnet holdning til forslaget. Gjennom mediene var det grunn til å vente støtte fra flere hold. Regjeringspartiene foreslo at forslaget skulle vedlegges protokollen, men henviste til at statsråden "om kort tid vil fremme en stortingsmelding med en grundig gjennomgang av energiloven og spørsmål knyttet til energisikkerhet og energiforsyning".
Dette var fint. Det er nødvendig å se på ulike sider av energiloven slik at denne uholdbare situasjonen vi nå har, ikke gjentar seg. Minstekrav til magasinfylling er et konkret tiltak som kan gjøres.
Det har i ettertid, gjennom mediene, blitt reist tvil om statsråden virkelig vil legge fram en stortingsmelding. Situasjonen krever handling. En enkel redegjørelse i Stortinget er ikke tilstrekkelig.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Denne vinteren har vist hvor sårbar elektrisitetsforsyningen er for lite nedbør. Tilsigene til kraftmagasinene høsten 2002 er de laveste som er registrert siden målingene begynte. Samtidig fikk vi en tidlig vinter med kaldere vær enn normalt i de største forbruksområdene i Norden. Selv om det har vært perioder med mildt vær, er situasjonen fortsatt meget bekymringsfull. Utviklingen fram mot våren er svært avhengig av temperaturen i resten av vinteren og når snøsmeltingen kommer i fjellet.

Årsaken til at den nordiske kraftforsyningen har blitt sårbar for lite nedbør, er at det gjennom mange år har vært svak vekst i produksjons- og overføringskapasiteten i forhold til veksten i forbruket. Selv med en sterk satsing på forbruksbegrensende tiltak, må det derfor regnes med at sårbarheten for tørrår vil øke i årene framover. Det er også begrenset hva en kan gjøre for å framskynde framdriften til prosjekter som er under planlegging eller under utbygging. I lys av erfaringene fra denne vinteren, vil det være viktig både med en faglig evaluering og en drøfting av situasjonen i kraftmarkedet. Jeg varslet derfor, bl.a. i forbindelse med Dokument nr. 8:40, at Olje- og energidepartementet har igangsatt et utredningsarbeid for å belyse de spørsmålene som blir debattert. Særlig er det viktig å utrede om hensynet til forsyningssikkerheten kan ivaretas på en bedre måte enn i dag. Her trengs det grundige, faglige utredninger. I denne sammenheng ser departementet også på om det er behov for justeringer i lovgivningen.

På denne bakgrunn tar Regjeringen sikte på å legge fram en melding for Stortinget som sammenfatter de erfaringer vi gjør i vinter, og som legger fram forslag til endringer i politikken.