Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:285 (2002-2003)
Innlevert: 04.02.2003
Sendt: 05.02.2003
Besvart: 10.02.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I enkelte skoler, bl.a. i Trondheim, har de i lengre tid hatt et prosjekt kalt "Teknologi og design". En av målsettingene er å motivere til større interesse og forståelse for realfag, noe som passer godt inn i den nye handlingsplanen for styrking av realfagene. Mottakelsen blant elever og lærere er meget god.
Hvordan ser statsråden for seg at faget kan videreutvikles, og i hvilken grad ønsker statsråden å bidra, ikke minst økonomisk, til at prosjektet kan bli en del av undervisningen i skolen?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: "Teknologi og design" er en del av prosjektet "Teknologi i skolen", som ble startet i 1996/97 og varte frem til 2002. Nasjonalt senter for rekruttering til naturvitenskapelige og teknologiske fag (Renate) ved NTNU i Trondheim har styrt prosjektet. I alt har ca. 45 skoler, både barnetrinn og ungdomstrinn, deltatt i prosjektet. Teknologi har vært tilbudt som kurs ved flere lærerutdanninger.

Teknologi i skolen er ett av mange prosjekter som har hatt som mål å styrke opplæringen i realfag. Allerede i dag har skolene gode muligheter til å legge til rette for en teknologipreget opplæring innen rammene av læreplanverket for grunnopplæringen. Skolene kan velge å bruke arbeidsmåtene fra prosjektet som metode i opplæringen i realfag og forming, eller de kan gjennomføre egne prosjekter eller temaer innen teknologi.

Jeg vil også nevne at jeg nylig har lagt frem strategien "Realfag, naturligvis" for styrking av realfagene i opplæringen. Der understrekes betydningen av å styrke opplæringen i realfagene på alle nivå. Teknologi i skolen er tatt med i strategien under oversikt over eksisterende tiltak. Ett av tiltakene i strategien er å opprette et nasjonalt senter for naturfag i opplæringen og videreføre Nasjonalt senter for rekruttering til naturvitenskapelige og teknologiske fag. Disse sentrene kan eventuelt ta et ansvar for å bringe de gode erfaringene videre.

De foreløpige meldingene fra skoler som har deltatt i teknologi i skolen, tyder på at den praktiske tilnærmingen til naturfaglige emner har virket motiverende og fremmet læring. Imidlertid vil jeg avvente rapport fra det 5-årige prosjektet før det tas endelig bestemmelse om hvordan de gode erfaringene skal bringes inn i skolens ordinære virksomhet. Jeg vil også avvente Kvalitetsutvalgets innstilling for å kunne se emnet teknologi i skolen i en større sammenheng.