Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:287 (2002-2003)
Innlevert: 05.02.2003
Sendt: 05.02.2003
Besvart: 13.02.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at våre seilskuter, "Christian Radich", "Sørlandet" og "Statsraad Lehmkuhl" blir satt i stand?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2003, St.prp. nr. 1 (2002-2003), ble det vedtatt å bevilge 10 mill. kr til Kapittel 328 Post 75 (Ny) Seilskutene.
Det ble gjort følgende vedtak:

"Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet. Flertallet ønsker å styrke seilskipenes økonomiske grunnlag. Det har i mange år blitt bevilget mindre enn skutene trenger for å opprettholde en tilfredsstillende standard. De tre seilskutene bærer i seg mye av både historisk og kulturell verdi, som det ville være et stort tap for etterslekten å ikke få ta del i.
Flertallet mener at det er spesielt viktig å holde seilskutene på et slikt nivå at de fortsatt kan brukes. Flertallet viser til utredning om behovet for ekstraordinære tiltak. For å unngå at disse skipene går tapt eller at de må legges på land ønsker flertallet en styrking av denne posten med 10 mill. kr."

I brev av 21. februar 2002 ble Norsk museumsutvikling bedt av Kulturdepartementet om å få utredet driftsopplegg og fremtidige muligheter for skværriggerne. I sin rapport slår Skværriggutvalget fast at "Staten må ta et økonomisk ansvar ved å finansiere en betydelig del av de nødvendige ekstraordinære vedlikeholdsarbeidet og etablere en langsiktig støtte til fremtidige arbeider".
Skværriggutvalgets rapport beskriver den ganske begredelige tilstand våre engang så stolte skip er i, og anslår behovet for vedlikehold. Dette anslaget er langt større enn de 10 mill. kr som Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for i statsbudsjettet 2003. Det er derfor fortsatt et stort udekket behov for midler til det ekstraordinære vedlikeholdsarbeidet.
Det ville være en skandale om våre seilskuter "Christian Radich", "Sørlandet" og "Statsraad Lehmkuhl" skulle gå tapt.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Med utgangspunkt i St.prp. nr. 1 (2001-2002) bad Kultur- og kirkedepartementet i 2002 Norsk museumsutvikling organisere gjennomføringen av en uavhengig utredning for å vurdere fremtidige muligheter for drift og langsiktig vedlikehold av de tre skværriggerne "Christian Radich", "Sørlandet" og "Statsraad Lehmkuhl". Utredningen som ble foretatt i nært samarbeid med stiftelsene som har ansvaret for forvaltningen av skværriggerne, ble overlevert departementet 15. juli 2002. I utredningen ble det vist til at de tre skværriggede seilskipene de senere årene er blitt rustet opp for 53 mill. kr, men at det er behov for ytterligere 62 mill. kr til ekstraordinær opprusting. Av dette ble det foreslått 38,6 mill. kr fra staten. Utredningen presenterte også et forslag til fordeling av midlene i perioden 2003-2007.

Stortinget la ved behandlingen av kulturbudsjettet for 2003 inn en ny post 75 Seilskutene på kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål med 10 mill. kr til ekstraordinært vedlikehold til de tre skværriggerne. Forvaltningen av disse midlene har Kultur- og kirkedepartementet delegert til ABM-utvikling. Den ordinære avsetningen til drift og vedlikehold over Kultur- og kirkedepartementets budsjettet er i 2003 på 9,965 mill. kr. Det samlede tilskuddet ABM-utvikling har til disposisjon for de tre skværriggerne i 2003 er dermed på nærmere 20 mill. kr.

Jeg tar sikte på at vi i departementets budsjettforslag for 2004 kan videreføre driftstilskuddet. Vi vil også videreføre tilskuddet til ekstraordinær istandsetting. Dette betyr at opprustingsplanen som ble foreslått i ovennevnte rapport, vil bli fulgt opp. I startfasen vil tempoet være noe lavere enn foreslått. Ved en videreføring av midlene vil til gjengjeld opprustingen kunne fullføres raskere enn foreslått i planen, dersom dette kan innpasses i skværriggernes arbeidsprogram.