Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:294 (2002-2003)
Innlevert: 06.02.2003
Sendt: 07.02.2003
Besvart: 17.02.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Ifølge oppslag i ulike medier den senere tida, har det framkommet planer om at Forsvaret som en følge av nedleggelsen av Hjerkinn skytefelt, vil bruke Mjølfjell skytefelt på Voss til flybombing. Forsvarsbygg har fått i oppdrag å utrede dette.
Hvilke planer eksisterer for bruk av Mjølfjell skytefelt til slike formål, og hvilket omfang og framdriftsplan er lagt til grunn for planprosessen?

Begrunnelse

Ifølge NRK Hordaland 31. januar i år har Forsvaret planer om å bruke Mjølfjell skytefelt på Voss til flybombing. Forsvarsdepartementet mener for øyeblikket at dette området er det mest aktuelle stedet i Sør-Norge.
Mjølfjellfeltet ligger mellom to av de store fjordene våre, Hardangerfjorden og Sognefjorden. Fjordene er to av Norges viktigste turistmål, og mange i lokalmiljøet er av den oppfatning at flybombing vil skade området som turistmål og dermed også verdier for hele Norge som turistdestinasjon. Også mange hytteeiere og andre brukere reagerer sterkt på planene, ifølge lokale medier.
Helge Andersen i Forsvarsbygg stadfester overfor Bergens Tidende 4. februar at statsforetaket har fått i oppdrag av Forsvarsdepartementet å utgreie om bruken av Mjølfjell skytefelt kan utvides.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved behandlingen av Innst. S. nr. 129 (1998-99), jf. St.meld. nr. 11 (1998-99), besluttet Stortinget at Regionfelt Østlandet ikke skal brukes som skyte- og bombefelt for Luftforsvaret. Det ble samtidig besluttet at Hjerkinn skytefelt legges ned når regionfeltet tas i bruk. Store deler av Luftforsvarets øvingsarealer for realistisk trening og skarpskyting i Sør-Norge falt dermed bort. Luftforsvaret har derfor måttet utrede andre muligheter for å gjennomføre bombing fra jagerfly.

Luftforsvaret satte derfor i 1999 ned en arbeidsgruppe for å utrede sitt fremtidige behov for skyte- og øvingsfelt på land. Denne utredningen konkluderte med at kampfly stasjonert på Bodø hovedflystasjon bør øve i Halkavarre skyte- og øvingsfelt i Finnmark mens kampfly stasjonert på Ørlandet hovedflystasjon bør øve i Mjølfjell skyte- og øvingsfelt. Utredningen foreslo derfor at mulighetene for dette burde utredes nærmere.

For at Forsvaret i samarbeid med allierte styrker skal kunne løse oppgaver nasjonalt og internasjonalt, har Forsvaret i økende grad behov for øving og trening med presisjonsstyrte våpen levert fra stor høyde (ca. 20 000 fot) fra fly og helikopter. Bruk av slike våpen bidrar til større sikkerhet og overlevelsesevne for egne styrker, bl.a. fordi man blir mindre sårbar for angrep fra bakkebasert luftvern.

Forsvaret planlegger i perioden 2000-2005 å etablere en kapasitet innen luft-til-bakke-operasjoner ved å starte kompetanseoppbygging i denne rollen. Det vurderes innfasing av moderne luft-til-bakke-våpen og rekognoseringsutstyr for kampfly, jf. Forsvarets langtidsplan for investeringer og utvikling.

Forsvarsbygg har i den forbindelse fått i oppdrag å iverksette utarbeidelse av melding i form av en mulighets- og funksjonsstudie om tiltaket i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. En slik innledende konsekvensutredning er en åpen og inkluderende prosess med informasjon til offentligheten og dialog og høring til lokale myndigheter. Gjennom en slik dialog vil lokalbefolkningen og andre interessenter kunne komme med innspill, slik at disse i størst mulig grad kan hensyntas.

En eventuell videre prosess etter meldingsfasen høsten 2003 vil fortsette i henhold til plan- og bygningslovens regelverk og vil tidligst være ferdigstilt i 2005-2006. Parallelt med meldingsfasen er det iverksatt en foreløpig støyvurdering med utgangspunkt i de behov som er fremkommet fra fagmilitær side. Denne vil forelegges Forsvarsdepartementet innen april 2003 og være en del av grunnlaget for det videre arbeidet med utvikling av Mjølfjell skyte- og øvingsfelt.

Som det fremgår av ovenstående, er vi nå i en utredningsfase og det er altså ikke fattet noen beslutning om eventuell ny og endret bruk av Mjølfjell skyte- og øvingsfelt. Jeg legger stor vekt på at den videre prosessen skjer i henhold til plan- og bygningslovens regler og i nær dialog med lokale myndigheter og berørte aktører.