Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:301 (2002-2003)
Innlevert: 10.02.2003
Sendt: 11.02.2003
Besvart: 17.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Vil samferdselsministeren legge til rette for at periodisk kontroll av kjøretøyer kan foregå ved godkjente bilverksteder i hele EØS-området?

Begrunnelse

I henhold til forskrift av 12. desember 1997 for periodisk kontroll av kjøretøy skal de fleste typer kjøretøyer fremstilles til teknisk kontroll med visse mellomrom. Vanlige personbiler skal til kontroll hvert annet år fra og med bilens 4. registreringsår. Bilen skal fremstilles for kontroll ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner eller ved kontrollorgan, som regel et bilverksted, godkjent av vegkontoret.
Vegkontoret kan i henhold til forskriften § 4 "i særlige tilfeller godkjenne kontroller utført av godkjent kontrollorgan i annen EØS-stat".
Det periodiske kontrollsystemet av kjøretøyer er en ordning som er harmonisert over hele EØS-området. I prinsippet er kontrollen den samme, uansett i hvilket land kontrollen foregår. Det vil være i tråd med EØS-avtalen at dersom et bilverksted er godkjent som kontrollorgan, så kan verkstedet benyttes for periodisk kontroll av alle EØS-borgere. På denne måten vil norske bileiere kunne benytte et hvilket som helst verksted i hele EØS-området forutsatt at verkstedet er godkjent av samferdselsmyndighetene i det landet der verkstedet ligger.
For mange vil det være interessant å få den periodiske kontrollen utført i et av våre naboland, fordi dette vil falle rimeligere ut enn å benytte et norsk, godkjent verksted. Tilsvarende vil kunne skje, dersom pris- og valutautviklingen endrer seg, slik at bileiere i våre naboland vil kunne få utført periodisk kontroll ved et verksted i Norge.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Kjøretøykontroller som er foretatt i andre EØS-land godkjennes bare i helt spesielle tilfeller, eksempelvis ved langvarig sykdom hos bileier. Årsaken til dette er at kontrollen kan variere i omfang og innhold fra land til land utover det som er angitt i kontrolldirektivet, og at det ikke finnes noen samlet oversikt over godkjente kontrollorgan. Det er for øvrig heller ikke utviklet en felles IT-standard for behandling av kontrollsedler i EU, noe som innebærer at andre lands kontrollsedler må behandles manuelt.

Den norske praktiseringen av kontrollordningen er i tråd med det som gjøres innenfor EU, der et flertall av medlemslandene foreløpig ikke ønsker en gjensidig anerkjennelse på dette området. Jeg viser her til vedlagte kopi av skriftlig spørsmål til Kommisjonen E-1293/98.

Når det gjelder Sverige, kan jeg opplyse at myndighetene der har bestemt at kontroll og reparasjon ikke kan utføres av samme virksomhet. I Sverige innebærer dette at periodisk kjøretøykontroll bare kan utføres av spesielt godkjente kontrollorgan, dvs. Svensk Bilprovning, og ikke av bilverkstedene.

Svensk Bilprovning har opplyst at de kun foretar kontroll av svenske kjøretøy. På denne bakgrunn vil en bilateral avtale om kjøretøykontroll trolig bli vanskelig å få til.

Jeg er generelt positiv til en harmonisering av kontrollordningen og synes sånn sett at dette er en god idé, men mener at eventuelle endringer på dette området må sees i sammenheng det som skjer innen EU. Jeg ser en slik felles politikk som nødvendig for å sikre at dagens strenge krav til kjøretøyenes sikkerhet og tekniske tilstand videreføres i den norske bilparken.