Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:305 (2002-2003)
Innlevert: 12.02.2003
Sendt: 13.02.2003
Besvart: 20.02.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Det virker som kriteriene for trygdebil og ekstrautstyr er endret radikalt de siste årene ved at bl.a. familiens totale inntekt nå legges til grunn når søknaden om ny bil skal vurderes av trygdekontoret. Ved bytte av bil får man ikke noe igjen i innbytte for den gamle bilen, som man har betalt egenandel for.
Tror sosialministeren at regelverket for tildeling av trygdebil blir praktisert slik hensikten er, eller blir regelverket tolket på en firkantet måte?

Vedlegg til spørsmål:

E-post fra Janivar Heinich Johannessen (janivar@online.no)

"Hva nå, skal vi gjøres til spekulative kjeltringer?"

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Folketrygden kan gi stønad til bil, til spesialutstyr og til ombygging av bil til funksjonshemmede.

Gjeldende bilstønadsordning.

Det gis stønad til rimeligste hensiktsmessige bil, se Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel, av 25. mars 1997 med hjemmel i folketrygdloven § 10-7 første ledd bokstav h og sjette ledd.

Det gis et rente- og avdragsfritt lån til kjøp av bil til funksjonshemmede som har en alminnelig inntekt før særfradrag som ikke overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (kr 325 020). Det er riktig at det tas hensyn til ektefellens/samboers inntekt. Samlet alminnelig inntekt som er større enn 6 ganger folketrygdens grunnbeløp, innebærer at man ikke er berettiget til stønad. Stønaden reduseres videre med verdien av tidligere trygdefinansiert bil eller tidligere egenfinansiert bil, ev. forsikringssum etter kollisjonsskade.

Dersom inntekten er mellom 3 og 6 ganger grunnbeløpet, graderes stønaden fra 100 pst. til 20 pst. av kapitalbehovet. Stønad til spesialutstyr og ombygging gis imidlertid som tilskudd til full dekning av nødvendige utgifter uten økonomisk behovsprøving.

Regelverket for stønad til bil fra folketrygden ble etablert i 1983 og har ikke blitt endret vesentlig siden den gang. Det at ektefellenes samlede inntekt legges til grunn har vært gjeldende siden 1983, bortsett fra en kort periode rundt 1990.

Ny forenklet bilstønadsordning

I statsbudsjettet for 2003 har Sosialdepartementet foreslått en forenkling av folketrygdens bilstønadsordning med virkning fra 1. april 2003.

Det foreslås innført en differensiert stønadsordning i form av et 2-sporet system, hvor en skiller mellom:

- ordinær personbil (gruppe 1)

- tilpasset kassebil (gruppe 2)

Stønad til gruppe 1-bil tilstås som en ren kontantytelse i form av et tilskudd som fastsettes av Sosialdepartementet, og som vil være lavere enn dagens prisgrense (kr 128 400), og som ikke er knyttet opp mot en bestemt bil. Tilskuddet avskrives årlig, slik at det er helt avskrevet ved utløpet av stønadsperioden. Tilskuddet behovsprøves mot mottakerens (og eventuell ektefelles) inntekt. Bilen blir brukerens eiendom og trygdeetaten stiller ikke krav til vedlikehold, forsikring mv. Brukeren kan fritt velge om han/hun vil kjøpe en ny eller brukt bil, og fritt bytte bil for egen regning i stønadsperioden.

Gruppe 1 forslaget representerer en vesentlig administrativ forenkling.

For gruppe 2-biler foreslås at eksisterende stønadsordning i det vesentlige videreføres. Det ytes et vanlig rente- og avdragsfritt lån som er knyttet opp mot en bestemt bil. Behovsprøvd lån ytes opptil en grense som fastsettes av Sosialdepartementet (forslag kr 150 000). Resten av kapitalbehovet, behovsprøves ikke, men dekkes i sin helhet ved rente- og avdragsfritt lån.

Gjeldende inntektsgrenser og prosentsatser for behovsprøving og utmåling av stønad til anskaffelse av trygdebil videreføres, men stønadsmottakerens (familiens) privatfinansierte bil vil ikke bli trukket inn til finansieringen av trygdebilen. Sett under ett representerer forslaget en overføring av ressurser fra gruppe 1-biler til gruppe 2-biler, og gir en stønadsordning som er mer målrettet mot de mest funksjonshemmede, som i dag kommer dårligst ut fordi de trenger dyre biler.

Gjeldende regler om stønad til spesialutstyr mv. og kjøreopplæring videreføres.

Ved utløpet av brukstiden får bruker av gruppe 1-bil nytt tilskudd til gjenanskaffelse av bil. Brukeren eier den gamle bilen og kan selge den og benytte pengene slik han/hun selv ønsker.

Stortinget har under budsjettforhandlingene sluttet seg til forslaget om forenkling av folketrygdens bilstønadsordning som nevnt. Forslaget vil innebære en betydelig forenkling for både brukere og trygdeetaten, herunder friere valg av bil, eierskap mv.