Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:308 (2002-2003)
Innlevert: 12.02.2003
Sendt: 13.02.2003
Besvart: 20.02.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Norske F-16 fly har nå ved flere anledninger vært involvert i bombing av mål i Afghanistan. Informasjon om skadeomfanget og grad av militær suksess har i liten grad fremkommet etter disse aksjonene. Det er også uklart hvilke grupperinger som er blitt truffet.
Hvordan vil den norske offentligheten bli informert om resultatene av de skarpe operasjonene Norge er med i, og hvordan kan forsvarsministeren med sikkerhet fastslå at de trufne er al-Qaida/talibangrupperinger?

Begrunnelse

Den 27. januar deltok norske F-16 i et angrep hvor anslagsvis 18 opprørssoldater ble drept i Adi Ghar-fjellene. I en rekke medieoppslag er det opplyst at det var Gulbuddin Hekmatyars Hezb-i-Islami-parti som ble angrepet i denne operasjonen. Forsvarsministeren opplyser imidlertid i brev til SV 6. februar at det var al-Qaida/talibangrupperinger som var mål for aksjonen.
I brevet av 6. februar får SV også opplyst at det vil ta noe tid å utarbeide oversikt over skadeomfanget og konsekvensene for sivilbefolkningene av angrepet 27. januar.
10. februar var norske fly igjen involvert i kamphandlinger. Ifølge NTB 11. februar opplyser den amerikanske militærtalsmannen Roger King at det trolig ikke er noen direkte forbindelse mellom de 18 geriljasoldatene som ble drept i angrepet for to uker siden og det siste. Det antas å være av vesentlig betydning å få informasjon om hvorvidt Norge deltar i aksjoner som er direkte knyttet til kampen mot terror/mot al-Qaida-nettverket eller om de konkrete operasjonene mer er å regne som ledd i en intern konflikt om makt i Afghanistan. VG Nett opplyser 12. februar at mange sivile er drept i de kamphandlingene som har pågått denne uken, men at det ifølge Forsvarets overkommando er liten grunn til å tro at bomber fra norske F-16 har truffet sivile.
For at Stortinget og offentligheten i Norge skal kunne vurdere riktigheten av den norske deltakelsen i Enduring Freedom, vil det være avgjørende at man får konkret informasjon, slik at eventuelle positive resultater kan veies opp mot de skader som påføres i befolkning Afghanistan, og slik at man kan bedømme om det ved fortsettelsen av Enduring Freedom gjøres framskritt i kampen mot internasjonal terrorisme.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Regjeringen tilstreber så stor åpenhet som mulig omkring vårt jagerflybidrag til operasjon Enduring Freedom (OEF). Ønsket om åpenhet må imidlertid veies opp mot hensynet til det norske personellets sikkerhet, operasjonssikkerhet og hensynet til andre deltakende nasjoner i koalisjonen.

Offentligheten er hittil blitt informert i de tilfeller norske fly har benyttet våpen i Afghanistan. Forsvarets overkommando har sendt ut pressemeldinger påfølgende dag som i korte trekk redegjør for den norske innsatsen. Både forsvarssjefen og undertegnede har stilt oss til rådighet for pressen. For øvrig legges det mandag til fredag ut informasjon om siste døgns operasjoner for de norske F-16 flyene på Forsvarets internettsider.

Som kjent er OEF en koalisjonsoperasjon som gjennomføres med styrker fra en rekke deltakende nasjoner. Dette innebærer at informasjon om pågående operasjoner må koordineres mellom nasjonene før den frigis. Dette skjer ved felleshovedkvarterene for OEF i Bagram i Afghanistan og ved USCENTCOM i Tampa. Det er derfor naturlig at koalisjonen gjennom disse hovedkvarterene frigir informasjon som omhandler det totale hendelsesforløpet rundt en operasjon.

I etterkant av en operasjon gjennomføres det en vurdering av det totale skadeomfanget forbundet med en operasjon der flere nasjoners styrker kan ha deltatt, en såkalt Battle Damage Assessment. Denne totale vurderingen blir rapportert til den enkelte deltakernasjon i operasjonen. Det vil ikke i hvert tilfelle la seg gjøre å identifisere hvilken enhet som har forårsaket den enkelte skade. Innholdet i rapporten er gradert og vil ikke automatisk kunne offentliggjøres av det enkelte land. Forsvarsdepartementet og Forsvaret vil kunne støtte seg på rapporten i de tilfeller denne særlig omhandler norsk innsats og det er behov for å klargjøre hendelsesforløpet.

Foreløpig har vi ingen indikasjoner på tap av menneskeliv i forbindelse med bombene som har blitt sluppet fra norske fly. En vurdering av konsekvenser av de norske flyenes deltagelse i operasjonene den 10. februar vil imidlertid ta noe tid å utarbeide, og det er derfor foreløpig ikke mulig å si noe eksakt om skadeomfanget.

Målet for koalisjonens operasjoner i Afghanistan er å bekjempe al-Qaida og Taliban. I forbindelse med de siste ukers intensivering av kampene mellom koalisjonsstyrker og fiendtlige grupperinger har det vært vanskelig å fastslå med sikkerhet hvorvidt disse tilhører al-Qaida og Taliban, eventuelt samarbeider med disse. I denne sammenheng er det imidlertid viktig å fokusere på hvilken rolle de norske F-16 flyene har i operasjonene. Norge deltar sammen med Danmark og Nederland i European Participating Forces (EPAF) som har til oppgave å yte nærstøtte til bakkestyrker i OEF. I begge tilfellene der norske jagerfly har sluppet bomber har dette vært som følge av at bakkestyrker fra koalisjonen har kommet under angrep fra fiendtlige styrker. I slike situasjoner har norske fly og koalisjonen en klar rett til å angripe i selvforsvar, uavhengig av de fiendtlige styrkenes tilhørighet. Dette er i tråd med de retningslinjer norske myndigheter har fastsatt for bruk av egne styrker i OEF, såkalte engasjementsregler (Rules of Engagement, ROE).

Godkjente målkategorier, innholdet i engasjementsreglene og detaljerte prosedyre- og beslutningsbeskrivelser vil måtte holdes hemmelig gjennom hele operasjonen. Dette skyldes at offentliggjøring vil kunne skade operasjonen som sådan og sikkerheten til våre egne og koalisjonspartneres styrker om de blir kjent for motparten. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan gå inn på dette.

I begge tilfeller der norske fly var involvert i bombing skjedde dette i samsvar med norske engasjementsregler og instrukser. Alle prosedyrer og retningslinjer ble fulgt i forbindelse med oppdraget og frem til avgjørelsen om å bruke våpen ble tatt.