Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:314 (2002-2003)
Innlevert: 13.02.2003
Sendt: 14.02.2003
Besvart: 20.02.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Viser til behandlingen av St.meld. nr. 42 (2000-2001) om biologisk mangfold, hvor Stortinget vedtok opprettelsen av en artsdatabank. Departementet har fulgt opp dette i St.prp. nr. 1 (2002-2003), hvor det heter: "Det skal etablerast ein artsdatabank i 2002." Imidlertid er det ennå ikke opprettet noen artsdatabank.
Kan statsråden gjøre rede for hvilke hindringer som ligger i veien for en slik opprettelse, eventuelt når vil artsdatabanken være i drift?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Utdannings- og forskningsdepartementet arbeider i disse dager med utkast til avtale mellom departementet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om administrering og drift av artsdatabanken. Det arbeides også med et mandat. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Miljøverndepartementet. Artsdatabanken skal etableres med et eget styre med ansvar for all den faglige virksomheten, men samtidig være en administrativ enhet under NTNU. De mange små og store spørsmål som må avklares for å ivareta begge disse hensynene, har gjort at artsdatabanken ikke ble etablert i 2002 som forutsatt. Det tas sikte på å oppnevne et styre så snart det er oppnådd enighet om avtale og mandat, slik at vi likevel kan nå forutsetningen i St.prp. nr. 1 (2002-2003) om at artsdatabanken skal være operativ i 2003.

Det er nå klart at fem andre departementer vil delta i finansieringen av artsdatabanken i tillegg til UFD og MD. Dette følger av samarbeidet om "Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold" som en del av oppfølgingen av St.meld. nr. 42 (2000-2001). Total bevilgning til artsdatabanken vil derfor være 9 mill. kr i 2003.