Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:323 (2002-2003)
Innlevert: 18.02.2003
Sendt: 19.02.2003
Besvart: 25.02.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Næringsdepartementet forbereder salg av SND Invest. Mange vurderer det slik at SND Invests portefølje vil prises svært lavt i markedet hvis en realisering skjer i den nærmeste fremtid. Når det nå er gjort en verdivurdering på 1,3 mrd. kr, karakteriseres prislappen som frisk og urealistisk.
Mener nærings- og handelsministeren at skattebetalernes penger blir fornuftig ivaretatt ved å selge SND Invest i dagens uttørrede kapitalmarked?

Begrunnelse

Jeg viser til oppsalg bl.a. i Dagens Næringsliv 18. februar 2003 der sjefen i Norsk Vekst uttaler at å selge SND Invest i dagens situasjon er som å selge "høns i regnvær". Jeg viser også til mitt spørsmål til statsråden i forbindelse med budsjettdebatten 10. desember 2002, om å bruke tid på å realisere verdiene i SND Invest slik at samfunnet kan få tilbake det som er de reelle verdiene.
Fremskrittspartiet støttet en fullmakt om salg av SND Invest under forutsetning av at samfunnets verdier ble ivaretatt. Fremskrittspartiet imøteser derfor statsrådens svar med interesse.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Ved Stortingets behandling 6. desember 2001 ble det gitt tilslutning til at det ikke foreligger sterke hensyn som tilsier at staten skal eie SND Invest fremover.

Et investeringsselskap er avhengig av et godt forhold til sine eiere for å utvikle bedriften. Det fører til en betydelig usikkerhet knyttet til aktiv oppfølging av investeringene både hos SND Invest og hos porteføljebedriftene så lenge spørsmålet om eierskap er uavklart. En unik kompetanse som er bygget opp hos SND Invest, kan forvitre dersom det tar lang tid å avklare eierskapet og verdiene kan forringes.

Selv om det generelt er et svakt kapitalmarked er det registrert betydelig interesse rundt et salg av SND Invest. Hvilke verdier som kan oppnås, kan likevel bare avdekkes gjennom en konkret salgsprosess.

Selv om salgsprosessen nå er satt i gang har jeg forbeholdt meg retten til når som helst å avbryte en transaksjon hvis betingelsene for et salg ikke er tilfredsstillende. Jeg vil følge utviklingen i salgsprosessen nøye.

Jeg mener at private aktører i utgangspunktet har bedre forutsetninger for å forvalte verdiene i SND videre, og dersom det kan oppnås en akseptabel pris for selskapet vil jeg søke å få dette til, men altså bare dersom denne forutsetningen er tilstede.