Skriftlig spørsmål fra Akhtar Chaudhry (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:325 (2002-2003)
Innlevert: 18.02.2003
Sendt: 19.02.2003
Besvart: 25.02.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Har det noen gang vært en dialog/forhandling(e)/korrespondanse mellom Pakistan og Norge hvor det er tatt initiativ til at eks-pakistanere kan beholde sitt opprinnelige statsborgerskap parallelt med norsk statsborgerskap, og hva har essensen i og resultat av denne eventuelle dialogen/forhandlingen/korrespondansen vært?

Begrunnelse

Undertegnede stilte et skriftlig spørsmål 13. desember 2002 til statsråden hvor det bl.a. ble spurt om følgende: "Er det tidligere tatt initiativ for at tidligere pakistanske statsborgere kunne beholde sitt opprinnelige statsborgerskap etter at de fikk innvilget det norske, og eventuelt hvilke vurderinger har blitt gjort?"
Statsråden gav et langt svar uten at jeg kan se at dette punktet ble berørt. Siden det er flere pakistanere som har fått norsk statsborgerskap og er interessert i og ville beholde sitt opprinnelige statsborgerskap og det går mange rykter om hvilke initiativ er blitt tatt i sakens anledning samt hvilket land har gjort og sagt hva, er det ønskelig at statsråden belyser fakta.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg viser til mitt svar av 18. desember 2002 på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 192. Som det der fremgår finnes det ingen avtaler mellom Norge og andre land når det gjelder adgang til dobbelt statsborgerskap. Jeg er ikke kjent med at det noen gang har vært dialog eller forhandlinger mellom norske og pakistanske myndigheter med det formål å gjøre unntak fra lovens hovedprinsipp for pakistanske borgere.

Som følge av prinsippet om ett statsborgerskap som gjeldende statsborgerlov bygger på, går norsk statsborgerskap automatisk tapt ved erverv av pakistansk statsborgerskap. Det er videre et vilkår for erverv av norsk statsborgerskap ved søknad etter statsborgerloven § 6 at søkeren løses fra pakistansk statsborgerskap. I enkelte tilfelle kan likevel dobbelt statsborgerskap oppstå. Dette er ved automatisk erverv av statsborgerskap, dvs. ved fødsel og adopsjon. Dobbelt statsborgerskap kan også oppstå når norske myndigheter dispenserer fra løsningskravet. I henhold til praksis dispenseres det bl.a. når søkerens hjemland ikke gir løsning, det tar lang tid å få svar på løsningsanmodning, hjemlandets myndigheter tar svært høyt gebyr for løsning eller søkeren er innvilget asylstatus i Norge. I forhold til pakistanske borgere er det som regel ikke nødvendig å dispensere fra løsningskravet.