Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:326 (2002-2003)
Innlevert: 19.02.2003
Sendt: 20.02.2003
Besvart: 24.02.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Ved opprettelsen av Dovrefjell og Sunndalsfjellene nasjonalpark med tilhørende verneområder har fylkesmannen i Møre og Romsdal gitt de berørte parter ett års frist fra vedtaksdato for å kreve skjønn. Dette skjer uten at det er utarbeidet forvaltningsplan for området.
Vil statsråden ta initiativ til å sørge for at fristen for å søke skjønn for berørte parter utvides til godkjent forvaltningsplan foreligger?

Begrunnelse

Stortinget vedtok 3. mai 2002 å opprette Dovrefjell og Sunndalsfjellene nasjonalpark og syv tilgrensende landskapsvernområder, to biotopvernområder og én naturresservat i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker. For de berørte grunneiere har dette vedtaket konsekvenser for muligheten for utnyttelse av de ressursene som omfattes av disse verneplanene.
Det er igangsatt arbeid med å utarbeide forvaltningsplan for området. Denne planen vil klargjøre hvilke beskrankninger som pålegges de ulike delene av verneområdet, og hvilke aktiviteter som kan tillates. Resultatet av forvaltningsplanen vil avgjøre den enkelte grunneiers behov for økonomisk kompensasjon for de beskrankninger som ligger i vernevedtaket.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt ett års frist fra vedtaksdato for å kreve skjønn, og har bedt om at eventuelle krav blir framsatt så raskt som mulig.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det er i Stortinget fremlagt et forslag om endring av erstatningsreglene for vern i nasjonalparker og for landskapsvernområder. Stortinget har samtykket i at Biomangfoldlovutvalget vurderer forslaget. Biomangfoldlovutvalget skal legge fram sin innstilling høsten 2003.

I påvente av denne behandlingen uttalte jeg allerede i april i fjor at en eventuell ny erstatningsordning skal få tilbakevirkende kraft for de forslag i nasjonalparkplanen som allerede den gangen var til behandling, og der vernevedtaket allerede er fattet, men fristen for krav om erstatning ennå ikke var gått ut. Dette vil også gjelde for Dovrefjell og Sunndalsfjellene nasjonalpark med tilhørende verneområder (vernevedtak av 3. mai 2002).

Det vil bli lagt til grunn at fristen for å kreve erstatning vil bli utsatt i tid så langt dette anses nødvendig i forhold til behandlingen av spørsmålet om endringer i erstatningsordningen. Ifølge de opplysninger jeg har fått antas en godkjent forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell å foreligge i god tid før spørsmålet om lovendring er avklart.