Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:327 (2002-2003)
Innlevert: 19.02.2003
Sendt: 20.02.2003
Besvart: 28.02.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Vil finansministeren ta initiativ for å rydde opp i den uklare rettstilstanden som eksisterer for beregninger av svovelavgift på farget diesel?

Begrunnelse

Finansdepartementet skrev i brev av 27. november 2001 til Toll- og avgiftsdirektoratet: "Det synes på bakgrunn av den uklare rettstilstand riktig å prioritere å utarbeide retningslinjer fremfor å prioritere kontroll av saker bakover i tid."
Ovennevnte brev fra Finansdepartementet kom som en følge av at Toll- og avgiftsdirektoratet hadde til hensikt å etterberegne oljeselskaper for manglende innbetaling av svovelavgift. Dette var allerede meddelt i brev til de aktuelle oljeselskaper. I realiteten stanset brevet fra Finansdepartementet denne etterberegningen, og med sin referanse til "uklare rettstilstander" aksepterte departementet at oljeselskapene praktiserte ulike oppfatninger av hvordan svovelavgiften skulle beregnes.
Det er uheldig at det eksisterer uklare rettstilstander forbundet med beregninger av avgifter. Spesielt er det uheldig når det fører til ulike konkurranseforhold i markedet, og når det ikke reageres raskt fra offentlige myndigheter for å rette opp forholdet.
Uklare forskrifter for beregning av svovelavgift medfører følgende ulemper:

1. Farget diesel med lavere svovelinnhold enn 500 ppm svovel er unntatt fra svovelavgift på 7 øre. Det er grunn til å tro at denne reduksjonen kommer oljeselskapene til gode i form at økt inntjening, og at forbrukeren således ikke nyter godt av avgiftsfritaket.
2. Dagens praksis medfører at det foreligger mulighet for feilaktig refusjon av svovelavgift for diesel som går til fiske på fjerne farvann eller til eksport. Diesel under 500 ppm er fritatt for avgift. Diesel med mellom 500 - 2 500 ppm svovel skal belastes med 7 øre svovelavgift pr. liter. I dag risikerer man at disse dieseltyper blandes. Dette innebærer at tollmyndighetene kan komme til å refundere svovelavgift på diesel som det aldri er betalt avgift for.
3. Uklare regler skaper konkurransevridning mellom oljeselskapene og svekker konkurransen i markedet. Samtidig som forbrukerne ikke er garantert å få farget diesel med under 500 ppm svovel selv om det er det han bestiller og betaler for.

Dagens uklare rettstilstand, slik Finansdepartementet beskriver den, har således alvorlige og uønskede konsekvenser.
Det har gått lang tid siden Finansdepartementets brev av 27. november 2001. I denne sammenheng må man være oppmerksom på at saken har sitt utgangspunkt nærmere ett år før Finansdepartementet forfattet ovennevnte brev. Pressen skrev om saken allerede i januar 2001. Tollvesenets forslag om etterberegning av avgift overfor enkelte oljeselskaper var da kjent. Det dreide seg om etterberegning og ekstraavgift for ca. 250 mill. NOK. Beløpets størrelse burde tilsi rask reaksjon fra departementet.
Nye forskrifter som rydder opp i uklarhetene, og som eliminerer de ulempene dagens rettstilstand medfører, bør nå komme umiddelbart.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Saken du sikter til gjelder spørsmål i forhold til tidspunktet for avgiftsberegning av svovelavgiften. Problemstillingen gjelder vanlig blank olje og ikke autodiesel/farget diesel.

Jeg kan opplyse om at Finansdepartementet nylig har sendt et forslag til nye regler for avgiftsberegning av svovelinnhold i mineralolje på høring, jf. brev av 21. februar 2003 (vedlegg). Jeg viser derfor til de vurderinger som fremgår i høringssaken.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Utkast til forskrift om endring av forskrift om særavgifter.

Vedlegg 2.

Brev fra Finansdepartementet "Høring om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) § 3-7-3 - avgiftsberegning av svovelinnhold i mineralolje". Referanse: 01/2600 SL FR/KR. Brevet er datert 21. februar 2003.