Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:328 (2002-2003)
Innlevert: 19.02.2003
Sendt: 20.02.2003
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 27.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvordan vil statsråden sikre at Luftfartstilsynet beholder sin sertifisering fra det felleseuropeiske myndighetsorganet Joint Aviation Authorities (JAA), slik at Norge unngår å få alle sine fly og flygende personell utestengt fra europeisk luftrom?

Begrunnelse

I brev av 4. februar 2003 til Luftfartstilsynet (dokumentnummer i Luftfartstilsynets journal: 200204488-2) varsler JAA om hvordan de vil vurdere en eventuell flytting av Luftfartstilsynet. De skriver at en flytting med de påfølgende konsekvenser for bemanning, vil anses som en signifikant endring. Slike endringer utløser en såkalt "full review".
En "full review" vil sannsynligvis innebære at JAA vil kreve dokumentasjon på at nødvendig personell til enhver tid er på plass, og man vil ikke godta en overgangsfase hvor disse personene mangler. Resultatet av et bortfall av JAA-godkjennelsen av Norge er i ytterste konsekvens en umiddelbar utestengelse fra det internasjonale luftfartssamarbeidet som det norske samfunnet er helt avhengig av.
Det kunne være interessant å få vite hvordan statsråden vil beskrive konsekvensene av en utestenging av Norge fra det internasjonale luftfartssamarbeid.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I St.meld. nr. 17 Om statlige tilsyn vurderes organisering og lokalisering for bl.a. Luftfartstilsynet. I en helhetlig vurdering av fremtidig lokalisering for elleve eksisterende og nye tilsyn har Regjeringen besluttet at Luftfartstilsynet skal flyttes til Bodø. Regjeringens vurdering er bl.a. at fagmiljøet i Bodø har forutsetninger for å kunne videreutvikles ved etablering av Luftfartstilsynet der.

Luftfartstilsynet er avhengig av godkjenning fra flere internasjonale organer, deriblant JAA. Godkjenningene forutsetter at tilsynet til enhver tid har tilstrekkelig med sertifisert personell med relevant erfaring for norsk sivil luftfart.

Det er fastsatt strenge internasjonale kompetansekrav. For eksempel må flygerinspektører ha eller ha hatt sertifikater på sivile fly eller helikopter og i tillegg minimum 5 000 flytimer (normalt 10-20 års erfaring.) Kompetansen er typespesifikk og Luftfartstilsynet opprettholder i dag kompetanse på 32 flytyper. Flyteknikere må ha minimum fem års erfaring som sivil flytekniker, og også denne kompetansen er typespesifikk. Flyingeniører må ha ingeniørutdannelse innen flytekniske fag og bl.a. fem års erfaring som flyingeniør. I tillegg kommer etatsspesifikk opplæring på minimum to år før personell får utføre selvstendige tilsynsoppgaver. En "full review" fra JAA vil bl.a. kreve en dokumentasjon på at ovennevnte kompetanse til enhver tid er på plass.

I St.meld. nr. 17 er det i kapittel 9.3 anført at det er "svært viktig at flytteprosessen legges opp slik at en sikrer tilgangen til sentral kompetanse for tilsynene. Dette kan dels sikres gjennom en gradvis nedbemanning og dels ved å tidlig få rekruttert høy kompetanse på de stedene tilsynene flytter til".

Jeg vil følge opp Luftfartstilsynets bemanning under flytteprosessen for å sikre at Luftfartstilsynet opprettholder sine sertifiseringer fra bl.a. JAA.