Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:329 (2002-2003)
Innlevert: 20.02.2003
Sendt: 20.02.2003
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 26.02.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Regjeringen foreslår å flytte statlige tilsyn ut fra Oslo. Samtidig sentraliserer selskaper som staten er den dominerende eier. Jeg viser til at Telenor har planlagt å legge ned 40-50 arbeidsplasser på Hamar. Dette er en sentralisering. Teknologien skulle i dag ikke være avgjørende for hvor slike arbeidsplasser er.
Hvorfor tillater Regjeringen at selskaper som har statlig eierdominans å sentralisere arbeid i Oslo samtidig som Regjeringen flytter statlige tilsyn?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg vil innledningsvis påpeke at Telenor ASA er et børsnotert selskap, som selv må vurdere hensiktsmessig bemanning og lokalisering av de forskjellige forretningsområdene i konsernet.

Telenor opplyser at det ikke foreligger planer om nedbemanninger på Hamar. Det kan imidlertid ikke utelukkes at selskapets program for effektivisering og kostnadsbesparinger, Delta 4, vil kunne medføre ytterligere nedbemanninger for konsernet som helhet, men dette er verken tall- eller stedfestet på nåværende tidspunkt.

I 2002 ble det varslet overtallighet tilknyttet Delta 4 på vel 1 500 årsverk i konsernet som helhet. Telenor opplyser at det kun har vært mindre nedbemanninger på Hamar i denne forbindelse; to i Telenor Mobil og noen få andre. De berørte skal for øvrig ha fått tilbud om arbeid andre steder.

Telenor opplyser videre at det kan være en kilde til misforståelse at ca. 30 ansatte, i forbindelse med et "makeskifte" som skjedde mellom Kundeservice "Norge" og Kundeservice Networks i april i fjor, ble overført fra Kundeservice "Norge" på Hamar til Kundeservice Networks på Hamar. Men dette er en ombemanning og ingen nedbemanning.

Jeg viser for øvrig til St.meld. nr. 22 (2001-2002) Et mindre og bedre statlig eierskap, der noen viktige prinsipper for god eierskapsutøvelse, bl.a. vedrørende beslutnings- og ansvarsforhold i forretningsforetak, er formulert.