Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:330 (2002-2003)
Innlevert: 20.02.2003
Sendt: 21.02.2003
Besvart: 04.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Viser til Samferdselsdepartementets behandling av den såkalte "Teletopia-saken". Departementet har gitt Post- og teletilsynets vedtak oppsettende virkning så lenge klagen fra Telenor behandles.
Hvordan begrunner statsråden dette?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet har som det fremgår av spørsmålet fra representant Rudihagen, besluttet å utsette iverksettelsen av Post- og teletilsynets vedtak 8. januar d.å. Innledningsvis ønsker jeg å understreke at beslutningen ikke berører retten Teletopia AS allerede er gitt til å knytte en egen SMS-C (Sentral for produksjon av mobilmeldinger) til mobilnettet slik at denne kan fungere i parallell med Telenor Mobils egen SMS-C. Beslutningen innebærer bare at vilkårene, herunder prisvilkårene, som Post- og teletilsynet har fattet vedtak om at skal gjelde for denne nettilknytningen, ikke skal iverksettes før klage over vedtaket er avgjort. Jeg kommer nærmere tilbake til dette i svaret nedenfor.

Før det blir gjort nærmere greie for hvorfor iverksettelsen av tilsynets vedtak ble besluttet utsatt, ønsker jeg å redegjøre kort for sakens bakgrunn. Kopi av departementets beslutning følger vedlagt.

Bakgrunn

Post- og teletilsynets vedtak av 8. januar må ses i sammenheng med tidligere vedtak der Telenor Mobil AS ble pålagt å etterkomme anmodning fra Teletopia AS om såkalt spesiell nettilknytning. Pålegget om spesiell nettilknytning ble opprettholdt av Samferdselsdepartementet i klageomgangen, jf. vedtak datert 18. januar 2002, og Teletopia AS ble ved dette vedtaket gitt rett til å knytte en SMS-C til Telenor Mobils nett slik at denne kan fungere i parallell med Telenor Mobils egen SMS-C. Retten til slik nettilknytning gjør det mulig for Teletopia AS å konkurrere med Telenor Mobil AS om å tilby SMS-meldinger direkte til kundene i Telenor Mobils nett.

I departementets vedtak 18. januar 2002 ble det ikke tatt stilling til vilkårene som skal gjelde for Teletopias tilgang, herunder den prisen Teletopia AS skal betale for den spesielle nettilknytningen. Av vedtakets konklusjon fremgår det at det i utgangspunktet overlates til partene å komme til enighet om tilgangsvilkårene, men likevel slik at eventuell uenighet i denne sammenheng kan bringes inn for telemyndigheten på vanlig måte.

Ettersom Telenor Mobil AS og Teletopia AS ikke kom til enighet om tilgangsvilkårene på egenhånd eller ved megling, fattet Post- og teletilsynet vedtak 8. januar d.å. der Telenor Mobil AS ble pålagt å inngå nærmere bestemt avtale med Teletopia AS om vilkår for tilgang til Telenor Mobils nett for tilknytning av Teletopias SMS-C. I henhold til pålegget pliktet Telenor Mobil AS å gi Teletopia AS tilgang på de vilkårene som fremgår av pålegget, fra 7. februar.

Telenor Mobil AS anmodet departementet, i brev datert 3. februar, om at iverksettelsen av pålegget fra Post- og teletilsynet måtte utsettes til klage over vedtaket var avgjort.

Teletopia AS henvendte seg til departementet 6. februar og varslet om at de også ville levere et skriftlig innspill i forbindelse med departementets vurdering av spørsmålet om utsatt iverksettelse. Selskapet leverte slikt innspill 7. februar og anmodet samtidig om møte med departementet i sakens anledning. Møter med sakens parter ble avholdt 10. februar. Begge parter leverte ytterligere skriftlige innspill 10. februar.

Beslutning om utsatt iverksettelse

Det understrekes innledningsvis at departementet ennå ikke har avgjort klage over Post- og teletilsynets vedtak 8. januar, men bare besluttet at iverksettelsen av vedtaket skal utsettes til klage er avgjort. Vedtaket er påklaget, og eventuell klagesak vil først bli oversendt departementet etter at Post- og teletilsynet og Statens teleforvaltningsråd har tatt stilling til innholdet i klagen.

Virkningen av departementets beslutning er at Telenor Mobil AS inntil videre ikke plikter å etterkomme pålegget fra Post- og teletilsynet om å inngå nærmere bestemt avtale med Teletopia AS om vilkår for tilgang til Telenor Mobils nett for tilknytning av Teletopias SMS-C. Plikt til å etterkomme pålegget inntrer fra det tidspunkt departementet eventuelt stadfester tilsynets vedtak i klageomgangen.

Det har blitt hevdet at beslutningen har ført til at Teletopia AS har måttet stenge sitt tilbud om SMS-meldinger. Jeg vil i denne sammenheng for det første vise til det som er sagt ovenfor om at Teletopia AS allerede ved vedtak datert 18. januar 2002, ble gitt rett til nettilknytning som gjør det mulig for selskapet å konkurrere med Telenor Mobil AS om å tilby SMS-meldinger til kundene i Telenor Mobils nett. For det andre vil jeg vise til at det var innspillet fra Teletopia AS som gjorde at departementet ikke kunne konkludere i spørsmålet om utsatt iverksettelse innen fristen i pålegget for tilgang på nærmere bestemte vilkår inntrådte 7. februar. Teletopia AS lanserte sitt tilbud om billige SMS-meldinger selv om de var godt kjent med at spørsmålet om utsatt iverksettelse fortsatt var til behandling i departementet.

Ved vurderingen av spørsmålet om utsatt iverksettelse er det likevel tillagt vekt at Teletopia AS faktisk hadde lansert tilbud om SMS-meldinger. Det vises til beslutningen, der det heter: "Det er også et motargument i forhold til å etterkomme anmodningen at Teletopia allerede har lansert tilbud om kortmeldinger med grunnlag i avtalen med Telenor Mobil og på den måten innrettet seg etter pålegget. Beslutning om utsatt iverksettelse vil innebære skadevirkninger for Teletopia og brukerne av tjenesten." Etter departementets vurdering kunne imidlertid ikke dette forhold tillegges avgjørende betydning idet virksomheten var relativt begrenset som følge av den korte tiden tilbudet hadde virket og som følge av at Teletopia hadde lansert tilbudet med kunnskap om at spørsmålet om utsatt iverksettelse ennå ikke var sluttbehandlet.

Departementets beslutning bygger på en helhetsvurdering der både Teletopias, Telenor Mobils og samfunnets mer overordnede interesser er vektlagt. En avveining av de ulike interessene tilsier etter min vurdering at iverksettelsen av Post- og teletilsynets vedtak bør utsettes til klagen er avgjort. Det vises i denne sammenheng til departementets vurderinger i beslutningen som følger vedlagt. Jeg vil i denne sammenheng spesielt fremheve at Post- og teletilsynets vedtak berører prinsipielle og hittil uavklarte spørsmål som er av stor betydning for utviklingen av konkurransen i det norske mobilmarkedet. Det er, som vist til i beslutningen, ikke en entydig oppfatning at streng prisregulering fra telemyndighetens side vil legge til rette for konkurranse på lang sikt, og før vedtaket iverksettes ønsker jeg å ta stilling til disse prinsipielle spørsmålene.

Departementet vil prioritere en rask behandling av denne saken, og det understrekes i beslutningen at det forventes at også Post- og teletilsynet og Statens teleforvaltningsråd vil gjøre det samme.

Vedlegg til svar:

Brev fra Samferdselsdepartementet til advokatfirmaet Hjort DA MNA v/advokat K. Veierød "Anmodning om utsatt iverksetting av Post- teletilsynets vedtak av 8. januar 2003 om vilkår for Teletopia tilgang til Telenor Mobils nett for tilknytning av selskapets SMS-C". Referanse: 03/303-TOL. Brevet er datert 13. februar 2003.