Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:331 (2002-2003)
Innlevert: 20.02.2003
Sendt: 21.02.2003
Besvart: 28.02.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Har NRK konsesjon fra Datatilsynet for å kartlegge innbyggernes familieforhold, herunder samboerforhold etc., og for hvem er dette registeret i så fall tilgjengelig?

Begrunnelse

Jeg viser til en korrespondanse i NRKs lisensavdelings arkiver, merket 400157905/041, der en kvinne som har fått seg samboer, blir bedt om å opplyse om samboerens navn, lisensnummer og folkeregisterføring. Det er snakk om et omfattende skjema hvor det skal opplyses om en rekke ting som må anses som privat. Med stor sikkerhet antar jeg at denne typen registreringer over hvilke folk som deler seng og frokostbord er belagt med konsesjon, da NRK jo ikke er en statsetat i normal forstand, men en selvstendig kringkastingsvirksomhet, dog med offentlig eierskap og statsråden som generalforsamling.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg har forelagt spørsmålet for NRK, som opplyser følgende:

"NRK registrerer i dag, etter konsesjon fra Datatilsynet, personopplysninger, herunder navn, adresse, personnummer samt betalingshistorikk for lisensen i sitt lisensregister på alle som er pliktig å betale kringkastingsavgift i henhold til bestemmelsene i kringkastingsloven kap. 8 og i tilknyttede forskrifter om fjernsynsmottakere. I tillegg registreres opplysninger om ekteskap og begge ektefellenes navn for å ajourholde lisensregisteret i forhold til at ektefeller hefter i fellesskap for husstandens kringkastingsavgift i henhold til bestemmelsen i ekteskapsloven § 38, 1. ledd.

Når det gjelder samboere, reguleres disse ikke av nevnte bestemmelse i ekteskapsloven, men av sameielovens bestemmelser. NRK registrerer opplysninger om samboerforhold da samboerskap fører til at samboerne i egenskap av sameie i felles fjernsynsmottaker, begge hefter for kringkastingsavgiften.

Når NRK får melding fra en eller begge samboere om at samboerskap er inngått, og at de det gjelder av den grunn ikke lenger vil stå registrert med hver sin lisens men ønsker en felles lisens, sender NRK ut skjema for innhenting av personopplysninger. Når to personer som er registrert med hver sin lisens pr. telefon melder at den ene lisensen skal opphøre pga. inngått samboerskap, tar NRK opplysningene til foreløpig etterretning, men sender samtidig ut et skjema til samboerne, som skal utfylles av begge samboerne. I skjemaet bes det om samme type personopplysninger som er registrert på de to lisensene de nyblevne samboere tidligere var kjent på i NRKs lisensregister. Grunnen til at NRK i skjemaet ber om slike opplysninger er at NRK ønsker å oppdatere personopplysningene i sitt lisensregister i tilfelle det har skjedd endringer siden sist NRK ble gitt opplysninger.

I tillegg til opplysninger om begge samboeres navn og adresse, bes samboerne i skjemaet bekrefte at flytting er meldt til Folkeregisteret. Dette som en kontroll fra NRKs side på at opplysningene gitt NRK om samboerskap er korrekt. NRK har tillatelse til adgang til Det sentrale personregisteret (DSP) for oppdatering av adresseopplysninger i sitt lisensregister, men har erfart at meldingene til DSP i noen tilfeller kan være mangelfulle. Ved å be om slike opplysninger i skjemaet ønsker NRK samboernes bekreftelse på hvilken adresse samboerne mener de skal være registrert på i lisensregisteret i de tilfeller de to nyblevne samboerne er oppført med forskjellige adresser i DSP.

Videre bes det i skjemaet om apparatopplysninger, dette i henhold til bestemmelsene om overdragelse i forskrifter om fjernsynsmottakere. NRK ønsker opplysninger som avklarer om samboerne etter inngåelsen av samboerskap i fellesskap har i bruk alle fjernsynsmottakerne som tidligere var registrert på hver enkeltes lisens, eller om noen av mottakerne er overdratt til tredjemann. Ifølge forskrifter om fjernsynsmottakere § 7 skal en lisenshaver melde fra til NRK om overdragelse av fjernsynsmottaker.

På det felles skjema innhentes i tillegg til ovennevnte opplysninger også samboernes/sameiernes underskrifter.

På bakgrunn av ovenstående fremgår at NRK ved utsendelsen av skjemaet til samboere forespør om opplysninger som NRK i henhold til Datatilsynets konsesjon kan innhente og registrere på den enkelte lisens i forbindelse med nyregistrering av lisens og ajourhold av lisensregisteret."

Jeg viser til dette, og kan videre opplyse at registeret kun er tilgjengelig for NRK.