Skriftlig spørsmål fra Ola T. Heggem (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:333 (2002-2003)
Innlevert: 20.02.2003
Sendt: 21.02.2003
Besvart: 28.02.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ola T. Heggem (Sp)

Spørsmål

Ola T. Heggem (Sp): Møre og Romsdal fylkeskommune har siden høsten 1998 deltatt i et prøveprosjekt med forenklet ordning for tildeling av midler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Ordningen har gitt svært positive effekter i fylket og gitt mulighet til å realisere anlegg som ellers ikke ville blitt realisert. Prøveordningen er nå inne i sitt siste år, samtidig som fylkeskommunene registrerer fortsatt stor interesse og behov for ordningen.
Vil statsråden sørge for at en slik forenklet ordning kan gjøres permanent?

Begrunnelse

Prøveprosjektet som er innrettet mot mindre nærmiljøanlegg innenfor en kostnadsramme på 80 000 kr, har utviklet seg til en svært populær ordning i Møre og Romsdal. Antall søknader viser at behovet er like stort for realisering av slike anlegg som for ordinære nærmiljøanlegg innenfor spillemiddelordningen. Antallet restanser viser et fortsatt stort udekket behov. Møre og Romsdal fylkeskommune ser en stor verdi ved en slik forenklet ordning siden denne gjør det mulig å realisere enkle anlegg som øker befolkningens mulighet til å drive egenorganisert fysisk aktivitet. Med en slik ordning er det også mulig å gi raskere tilsagn enn for anlegg med høyere kostnadsramme som ofte står på venteliste i flere år uten å nå opp. Dette er spesielt viktig når det gjelder anlegg rettet mot barn og unge som ikke driver organisert idrett, men som ut fra interesse for en aktivitet kan motiveres til å drive fysisk aktivitet i nærmiljøet. Ordningen er således i tråd med de prioriteringer Stortinget har vedtatt for idrettspolitikken i årene framover og et viktig bidrag til å øke den fysiske aktiviteten i hele befolkningen. Med en svak økonomi i de fleste kommuner, er det ikke sannsynlig at slike anlegg vil kunne realiseres kun med kommunale midler, selv om det dreier seg om relativt små summer. Møre og Romsdal fylkeskommune er derfor bekymret for at det gode arbeidet som er satt i gang, og de positive erfaringene en høster av ordningen, vil stanse dersom ordningen ikke gjøres permanent etter at prøveperioden løper ut ved utgangen av 2003.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Nevnte tilskuddsordning ble innført som en prøveordning i 2001 med et tidsperspektiv på tre år (2001-2003). Prøveordningen omfatter alle fylkeskommunene og kom som en konsekvens av tidligere utprøving i Møre og Romsdal. Ved hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål i 2001 og 2002 ble det avsatt henholdsvis 10 mill. kr og 15 mill. kr til dette formålet. Tilskuddet fordeles mellom fylkene ut fra andel barn og ungdom (6-19 år) i de respektive fylkeskommunene. Det vil bli avsatt ytterligere midler ved hovedfordelingen i 2003.

Departementet har fått flere positive tilbakemeldinger på ordningen, og vil i løpet av høsten ta stilling til om ordningen skal videreføres og eventuelt gjøres permanent. For departementet vil det være særlig viktig å se ordningen i sammenheng med andre relevante tilskuddsordninger på anleggsfeltet (eksempelvis ordinære nærmiljøanlegg), med sikte på å imøtekomme behovene lokalt på en best mulig måte.