Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:336 (2002-2003)
Innlevert: 21.02.2003
Sendt: 21.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): I mediene spekuleres det i at seilings- og anløpsmønsteret for Hurtigruta skal endres.
Er dette tilfelle, og hva har statsråden tenkt å gjøre for å bevare seilings- og anløpsmønsteret?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet og hurtigruterrederiene har inngått en treårig avtale for perioden 2002-2004 innenfor en ramme på 170 mill. kr (1999-kroner) pr. år etter at EFTA sitt overvåkingsorgan ESA godtok avtalen i brev av 19. desember 2001, jf. omtalen i St.prp. nr. 50 (2001-2002). Ett av vilkårene ESA stilte for at avtalen kunne godkjennes, var at det også utarbeides en transportanalyse som redegjør for behovet for Hurtigruten mellom Bergen og Kirkenes. Avtalen ble samtidig godkjent på betingelse av at eventuelle kjøp av hurtigrutetjenester etter 2004 konkurranseutsettes gjennom en åpen og etterprøvbar prosess.

Arbeidet med denne transportanalysen er utført av en ekstern konsulent. Oppdraget er nettopp avsluttet og foreligger i en konsulentrapport som er sendt til høring til aktuelle departementer og fylkeskommuner. Høringsfristen er satt til 24. mars 2003.

Med utgangspunkt i forannevnte tar Regjeringen sikte på å legge fram en vurdering for Stortinget våren 2003 av det fremtidige behov for offentlig kjøp av rutetjenester på kyststrekningen Bergen-Kirkenes.

Det er derfor for tidlig å ta stilling til Hurtigrutens seilings- og anløpsmønster etter 2004 på det nåværende tidspunkt.