Skriftlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:337 (2002-2003)
Innlevert: 21.02.2003
Sendt: 24.02.2003
Besvart: 03.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Ein av føresetnadene for bompengefinansiering av Svinesundsbrua var at dette gjorde det mogleg for Noreg å fullføre E6 gjennom Østfold nokolunde samstundes som utbygginga på svensk side, nemleg i 2008-2009. Ifølgje Göteborgs-Posten av 6. februar vert ikkje E6 i Bohuslän klar før i 2013.
Har statsråden teke noko initiativ til dialog med den svenske næringsministeren om dette, og kva er hennar vurdering av saka?

Vedlegg til spørsmål:

Artikkel i Göteborgs-Posten den 6. februar 2003 "E 6 i Bohuslän blir inte klar förrän 2013".

Begrunnelse

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Norges regjering og Sveriges regjering signerte 7. august 2002 en avtale mellom de to stater om ny Svinesundsforbindelse. Det er i avtalen lagt til grunn en felles ambisjon for de to land om at E6 skal bygges ut til en sammenhengende veg med fire kjørefelt mellom Oslo og Gøteborg senest i 2009. Videre er det i avtalen en felles ambisjon om at ny Svinesundsforbindelse kan åpnes for trafikk i 2005.

Vedrørende situasjonen på svensk side, vil jeg få gjøre oppmerksom på følgende:

- Utsagnet i artikkelen i Göteborgs-Posten 6. februar 2003 om at utbyggingen av E6 til fire felt gjennom Bohuslän ikke vil bli ferdigstilt før i 2012-13 er basert på det svenske Vägverkets foreløpige utkast til Nasjonal vegtransportplan 2004-15.

- Utkastet er sendt på høring til len, offentlige instanser og interesseorganisasjoner. Et bearbeidet utkast vil etter høringen bli oversendt den svenske regjeringen.

- Planen vil bli fastlagt av den svenske regjeringen i november/desember 2003.

- Det er de økonomiske rammene som har gjort at Vägverket har fremmet forslaget. Ut fra hensynet til planlegging og prosjektering er det mulig å ferdigstille utbyggingen av E6 som sammenhengende firefelts veg fra riksgrensen til Gøteborg i løpet av 2009.

- Vägverkets foreløpige utkast til plan stiller ikke spørsmål ved gjennomføringen av ny Svinesundsforbindelse.

Når det gjelder E6 på norsk side gjennom Østfold, pågår arbeidet i tråd med statsavtalen.

Siden de planene representanten Ausdal Starrfelt viser til er på et så tidlig stadium, og kun har forankring på etatsnivå i Sverige, har det foreløpig ikke vært naturlig å ta opp situasjonen med min svenske kollega. Jeg vil imidlertid følge utviklingen av saken i Sverige, og vil på egnet måte ta opp saken med svenske myndigheter dersom dette blir en aktuell problemstilling. Av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet, mener jeg det er viktig at arbeidet på både svensk og norsk side følger opp våre felles avtaler om rask framdrift.