Skriftlig spørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:338 (2002-2003)
Innlevert: 21.02.2003
Sendt: 24.02.2003
Besvart: 04.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): I tidsskriftet "Vegen og vi" kjem det fram at det er svært få kvinner tilsette i leiande stillingar i Vegvesenet etter omstillinga.
Korleis stiller statsråden seg til dette, og kva initiativ har ho teke for å medverka til auka kvinneandelen på alle nivå i denne sektoren?

Vedlegg til spørsmål:

Oppslag i "Vegen og vi" nr. 2 for 2003.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Statens vegvesen ble med virkning fra 1. januar 2003 skilt i et forvaltningsorgan og et produksjonsselskap. Oppslaget i tidsskriftet "Vegen og vi" gjelder lederstillinger i forvaltningsorganet Statens vegvesen. Prosessen med tilsetting av nye ledere her er pr. februar 2003 i avslutningsfasen. Det foreligger dermed ingen endelige tall for kvinneandel i lederstillinger.

Ved årsskiftet 2001/2002 hadde Statens vegvesen en kvinneandel i lederstillinger på 18,6 pst. og målet for utgangen av 2001 var på 22 pst. På våren 2002 ble det vedtatt en ny handlingsplan for likestilling i etaten med ambisjoner for 2002 om en kvinneandel på 30 pst. i lederstillinger.

I forbindelse med den ovennevnte omstillingen og utskillelse av produksjonsvirksomheten, er det totale antallet lederstillinger omtrent halvert. Dette medførte stor konkurranse om de lederstillingene som skulle besettes. Vegvesenet har fulgt en ordinær tilsettingsprosess basert på at best kvalifiserte søker skal tilsettes. Det ble opprettet en likestillingsgruppe i tilknytning til omorganiseringen. Denne gruppen har gitt uttalelser i tilsettingssaker.

Vegvesenet opererer med tre ledernivåer. Etter omorganiseringen 1. januar 2003 omfatter nivå 1 toppledere i Vegdirektoratet og regionvegsjefer. Nivå 2 omfatter distriktsvegsjefer, stabssjefer ved regionvegkontorene og seksjonsledere i Vegdirektoratet og nivå 3 omfatter seksjonsledere ved distriktsvegkontorene. Kvinneandelen på nivå 1 er pr. februar 2003 på 36 pst. Av de åtte stillingene som ble lyst ut på dette nivået i 2002, ble kvinner tilsatt i fire stillinger. To av fem regionvegsjefer er kvinner. Dette er en klar økning i forhold til årene 1999, 2000 og 2001 da kvinneandelen var henholdsvis 17 pst., 13 pst. og 12 pst.

På nivå 2 er kvinneandelen pr. februar 2003 26 pst., mens kvinneandelen på nivå 3 er 22 pst. For de to nivåene samlet har utviklingen for 1999, 2000 og 2001 vært 13 pst., 14 pst. og 19 pst. Det er grunn til å nevne at det var et forholdsvis stort antall søkere til nivå 3. Dette er stillinger der det ofte stilles krav om teknisk faglig bakgrunn. Til noen av stillingene var det bare mannlige søkere. Samlet for de to nivåene er det en positiv utvikling, men med fortsatt rom for forbedringer. Vegvesenet vil se nærmere på årsakene til den lave andelen kvinnelig søkere i fortsettelsen av likestillingsarbeidet.

Totalt er kvinneandelen i lederstillinger på 23 pst. i Statens vegvesen pr. februar 2003. For årene 1999, 2000 og 2001 var sammenlignbare tall 13 pst., 14 pst. og 19 pst.

Arbeidet med å rekruttere flere kvinner til lederstillinger vil bli fulgt opp i henhold til de måltall og prosedyrer for rekruttering til lederstillinger som er fastsatt for statlig sektor. Dette tilsier at det i gjennomsnitt skal være minst 40 pst. representasjon av begge kjønn i lederstillinger i statlig sektor samlet sett innen 1. januar 2006. Samferdselsdepartementet vil følge opp og rapportere videre Vegvesenets og øvrige underliggende etaters måloppnåelse i tråd med de retningslinjer som gjelder for oppfølging på dette området.