Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:339 (2002-2003)
Innlevert: 24.02.2003
Sendt: 24.02.2003
Besvart: 03.03.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mullah Krekar er utvist fra Norge under henvisning til fare for rikets sikkerhet. Utlendingsdirektoratet mistenker at Mullah Krekar har en tilknytning til al-Qaida-nettverket. Informasjon om saken utover dette er ikke offentlig kjent. I kampen mot terror er det helt påkrevet at mistenkte blir etterforsket og stilt for domstol. Utvisning medfører risiko for videre terrorvirksomhet.
Kan Regjeringen redegjøre i full bredde for saken og begrunne hvorfor Norge ikke etterforsker terrormistenkte?

Begrunnelse

Departementet har lagt til grunn for sin instruks at det er nødvendig å utvise Krekar av hensyn til rikets sikkerhet. Utlendingsdirektoratets mistanke om at Mullah Krekar har en tilknytning til al-Qaida-nettverket bygger bl.a. på påstander og informasjon som har fremkommet fra forskjellige medier. Dette underbygges også av rapporter fra uavhengige menneskerettighetsorganisasjoner.
- Jeg har i vurderingen av saken lagt vesentlig vekt på opplysningene om Krekars virksomhet i sitt hjemland, sier statsråd Erna Solberg. Hun viser til Krekars sentrale posisjon i Ansar al-Islam, en gruppering som kontrollerer et område i det nordlige Irak. Ansar al-Islam er en væpnet islamsk, fundamentalistisk gruppering som jeg mener det er grunn til å anta har en tilknytning til al-Qaida nettverket, sier Solberg.
- Rikets sikkerhet vil kunne settes i fare ved Krekars tilstedeværelse i Norge, ved hans rolle som politisk, religiøs og også militær lederskikkelse i forhold til grupper som er sterkt involvert i virksomhet som kan trekke terroristvirksomhet til Norge, sier Erna Solberg i pressemeldingen.
I kampen mot internasjonal terrorisme må hvert land ta ansvar for at terrorister ikke får fortsette sin virksomhet, at saken blir etterforsket og at de mistenkte blir stilt for retten. Bare på den måten kan slik virksomhet stanses.
Å utvise terrormistenkte bidrar til at virksomheten fortsetter. Særlig i den spente internasjonale situasjonen vi har nå, er det påfallende at en person som mistenkes å ha tilknytning til det terrornettverket som utløste krigen i Afghanistan og som også hevdes å ha forbindelser med Iraks regime, skal sendes tilbake til konfliktområdet uten at saken er etterforsket. Saken er så uklar på dette punktet at det krever en forklaring og full gjennomgang av begrunnelsen for Regjeringens beslutning. For å unngå misforståelser gjøres det oppmerksom på at det fra SVs side ikke er uenighet om at reisebestemmelsene er brutt og at det foreligger grunnlag for utvisning på det grunnlaget.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Jeg har instruert Utlendingsdirektoratet om å utvise Mullah Krekar etter utlendingslovens regler, fordi jeg mener at rikets sikkerhet vil kunne settes i fare ved utlendingens tilstedeværelse i Norge. Når det gjelder den nærmere begrunnelsen, viser jeg til vedtaket som i sin helhet er offentliggjort. Konklusjonen i denne saken bygger på åpne kilder.

Hvorvidt utlendingen også bør eller skal etterforskes for straffbare forhold avgjøres ikke av utlendingsmyndighetene. Jeg har forelagt spørsmålet fra stortingsrepresentant Karin Andersen for justisministeren vedrørende de forhold som knytter seg til etterforskningen av straffbare forhold. Han uttaler følgende:

"Handlinger som bærer preg av å være utført i en terrorsammenheng vil alltid innebære et svært alvorlig straffbart forhold, og må som sådan etterforskes grundig av politi og påtalemyndighet. De samme myndigheter har dessuten som en viktig oppgave å forebygge slik aktivitet. Dette arbeidet gis høy prioritet i vårt land. Der hvor det er tilstrekkelig grunnlag for det vil personer som mistenkes for terrorhandlinger bli etterforsket av norsk politi og påtalemyndighet.

Det er kjent at Mullah Krekar har vært under etterforskning i Norge. Denne etterforskningen fortsetter, idet riksadvokaten nå har gitt ordre om at Økokrim skal ha et overordnet ansvar for den og skal herunder samarbeid nært med Politiets sikkerhetstjeneste. Med bakgrunn i at Ansar al-Islam nå er oppført på FNs liste over terrororganisasjoner har riksadvokaten bestemt at det skal finne sted en samordnet etterforskning under Økokrims ledelse og i nært samarbeid med Politiets sikkerhetstjeneste."

Utvisningsvedtaket er ikke til hinder for strafferettslig etterforskning. Dersom det er behov for det av hensyn til etterforskningen, kan iverksettelsen av et utvisningsvedtak utsettes. Jeg kan i denne sammenheng for øvrig vise til at Mullah Krekar er begjært utlevert til Jordan. Utgangspunktet er at utlendingsmyndighetene ikke kan iverksette vedtak om utsendelse fra riket i henhold til utlendingsloven før en utleveringsbegjæring er endelig avgjort.