Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:361 (2002-2003)
Innlevert: 03.03.2003
Sendt: 03.03.2003
Besvart: 06.03.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hva gjør justisministeren for å sørge for at norske dommere besitter god kunnskap om seksuelle overgrep mot barn?

Begrunnelse

Ifølge Redd Barna mangler mange dommere og advokater grunnleggende og god kunnskap om seksuelle overgrep mot barn, noe de mener er en fare for barns rettssikkerhet. Man har derfor fra Redd Barnas side tilbudt dommerstanden gratis undervisning om temaet, uten at dette tilbudet er tatt imot.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Hvor en straffesak om seksuelle overgrep mot barn skal for retten, gjelder særlige regler om at barnets forklaring skal tas opp ved utenrettslig avhør (dommeravhør) eller ved observasjon av barnet. Dette følger av straffeprosessloven §§ 239 og 298. Det er dommeren som skal ta imot forklaringen fra barnet, men som hovedregel er det en polititjenestemann med særlig erfaring med barnesaker eller en oppnevnt fagkyndig psykolog eller psykiater, som foretar selve avhøret eller observasjonen.

Det faglige ansvaret for dommernes etterutdanning ligger hos Etterutdanningsrådet for dommere. Det har gjennom årene vært arrangert flere kurs om barneavhør og andre tilgrensende temaer. Det er planlagt et nytt kurs om barneavhør i 2004. Det har ikke vært mulig å prioritere ytterligere kurs om dette tema innenfor rammen av disponible midler.

Etterutdanningsrådets leder Nils Erik Lie har fått en henvendelse fra Redd Barna om foredrag for dommere om overgrep mot barn. Etterutdanningsrådet finner det interessant, men har ønsket å komme tilbake til dette i en større sammenheng.

Justisdepartementet vil i samråd med Domstoladministrasjonen igangsette en evaluering av bruken av barneavhør og observasjon av barn, herunder dommeres og sakkyndiges rolle. Det vil i 2003 bli nedsatt en bredt sammensatt gruppe som skal foreta evalueringen. Som ledd i evalueringen vil det bli sett nærmere på om kompetansen hos dommerne ved slike barneavhør og observasjoner er tilfredsstillende. På bakgrunn av hva som kommer fram i arbeidsgruppens rapport, vil det eventuelt bli aktuelt å vurdere tiltak for å bedre kunnskapene om seksuelle overgrep mot barn hos norske dommere.