Skriftlig spørsmål fra Aud Gaundal (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:347 (2002-2003)
Innlevert: 25.02.2003
Sendt: 26.02.2003
Besvart: 04.03.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): WTO-forhandlingene uroer mange som har tilknytning til landbruksnæringen. Særlig er de som har planer om å gå inn i næringen i dag, opptatt av rammebetingelsene for framtidig norsk matvareproduksjon. Konsesjonsmyndighetene har i dag en vurdering av prisfastsettelsen på landbrukseiendommer basert på mulig inntektsgrunnlag.
Mener statsråden det er nødvendig å gi signaler om å endre disse vurderingene med bakgrunn i de pågående WTO-forhandlingene?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Formålet med prisvurderingen etter konsesjonsloven er å ha en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling ved omsetning av fast eiendom, jf. konsesjonsloven § 1 nr. 4. Konkret innebærer dette at konsesjonsmyndighetene vurderer om den prisen som er avtalt i den konkrete konsesjonssaken er for høy. Vurderingen foregår i en situasjon der landbrukseiendommen er overdratt til ny eier, og innebærer at den nye eieren ikke får konsesjon dersom prisen er for høy.

Prisvurderingen bygger på to hovedelementer; nedskrevet gjenanskaffelsesverdi for bygninger, og avkastningsverdi (bruksverdi) for landbruksarealene. Dersom WTO-forhandlingene fører til at avkastningen ved drift av landbrukseiendom reduseres, vil dette også føre til at avkastningsverdien i forbindelse med prisvurderingen blir mindre. Jeg mener imidlertid at det er feil å forskuttere en slik avkastningsreduksjon. Blant annet fordi WTO-forhandlingene ikke er avsluttet, vil en eventuell endret prisvurdering ikke kunne basere seg på konkret kunnskap om forhandlingsresultatet.