Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:349 (2002-2003)
Innlevert: 26.02.2003
Sendt: 27.02.2003
Besvart: 07.03.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statsministeren startet 23. september 2002 historiens største offensiv mot mobbing i norsk skole og lovet at innen 23. september 2004 skal det være slutt på all mobbing i skolen. Det krever aktiv handling, offensiv holdning og smidighet for å finne gode løsninger.
Når vedvarende mobbing fører til at en elev må flytte bort fra bosted samt fra landet i en periode, vil da statsråden ta initiativ som sikrer at en foresatt kan flytte med, og gjennom arbeidsledighetstrygd eller andre ordninger få dekket nødvendig livsopphold?

Begrunnelse

Dessverre medfører en del av de groveste mobbetilfellene i norsk skole at mobbeoffer for en kortere eller lengre periode føler seg tvunget til å flytte bort fra sitt bosted/nærmiljø. For at den som blir mobbet skal få omsorg og tilsyn fra sine nærmeste skjer det også at foresatte får permisjon eller blir sykemeldt for å kunne flytte med. Jeg er bl.a. kjent med et tilfelle fra et nabofylke til Akershus. En jente, født i 1985, har vært utsatt for langvarig og grov mobbing. Jentas mor er av sin fastlege sykemeldt fra sin jobb for å gi datteren kontinuerlig tilsyn. Fastlegen anbefaler totalt miljøskifte, og mor har fått ordnet med fritt opphold og fri undervisning på språkkurs i utlandet. Trygdekontoret har nå gitt avslag i henhold til folketrygdloven § 8-9 på søknad om rett til sykepenger ved opphold i utlandet. Ifølge mine opplysninger kan skole der jenta er elev ikke tilby forsvarlig undervisningstilbud, det ville jo også ekskludere et nødvendig miljøskifte. I den offensiven mot mobbing som jeg formoder nå føres fra Regjeringen er det viktig at stivbente system, regler og holdninger mykes opp for å finne gode løsninger som virker på dagsaktuelle behov. Det er jo nettopp slike praktiske og gode løsninger som kan settes i verk hurtig som kan spare offer og foresatte for ytterligere lidelser og problemer og det offentlige for store utgifter i fremtiden. Små tilskudd på kort sikt, som i dette eksempelet sykelønn i 3 måneder, kan spare samfunnet for mulige store behandlingsutgifter for offeret senere i livet.
Derfor rettes spørsmålet til utdanningsministeren og ikke til sosialministeren eller andre fagstatsråder. Ansvaret for Regjeringens program for å fjerne mobbing i skolen har naturlig forankring i Utdannings- og forskningsdepartementet og dermed hos utdanningsstatsråden. Dette ansvaret bør også omfatte ansvar for samordning mot andre fagpolitiske områder.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg har som utdanningsminister et overordnet nasjonalt ansvar for et godt og inkluderende læringsmiljø som motvirker problematferd, rasistiske og diskriminerende holdninger i grunnskoler, videregående skoler og lærebedrifter. Målet er å oppnå et skole- og opplæringsmiljø hvor elevene i størst mulig grad opplever mestring, trivsel og motivasjon. Et slikt læringsmiljø legger grunnlaget for et godt læringsutbytte og gode faglige resultater.

Opplæringslovens formålsbestemmelse (§ 1-2 sjette ledd) legger et ansvar for arbeidet med å hindre at elever kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller handlinger til skolens personale. Skolen har et ansvar for å gripe inn dersom elever blir mobbet eller utsatt for fare i skoletiden.

Utdanningsadministrasjonen hos fylkesmannen gir råd og veiledning om regelverket og kan gi pålegg om å rette på forhold som er i strid med regelverket.

Stortinget nylig har vedtatt nye bestemmelser i opplæringsloven som skal sikre elevene et bedre psykososialt miljø, dvs. vern mot mobbing, vold, diskriminering og rasisme slik at det blir et tilfredsstillende læringsmiljø. Etter de nye reglene i opplæringsloven er skolen forpliktet til å følge opp saken når noen henvender seg dit om slike problemer. De nye reglene trer i kraft fra 1. april 2003.

Sammen med Kommunenes Sentralforbund (KS), Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), Utdanningsforbundet og Barneombudet har Regjeringen forpliktet seg til å intensivere og målrette arbeidet mot mobbing i norske skoler. Det at alle parter i skolesamfunnet nå går sammen om dette, gir særlig håp om gode resultater. For meg har dette arbeidet høy prioritet. Læringssenteret arbeider med en rekke tiltak, bl.a. kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet. Det er utarbeidet og arbeides med veiledningsmateriell om problemadferd i skole og fagopplæring.

Når det gjelder forholdet til folketrygdlovens ytelser, er dette et spørsmål som vil måtte rettes til ansvarlige statsråder.