Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:353 (2002-2003)
Innlevert: 27.02.2003
Sendt: 27.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Hvilke tiltak vil Regjeringen sette i verk for å møte tannlegemangelen vi allerede har og som forventes å øke i årene som kommer?

Begrunnelse

Det er stor mangel på tannleger i utkantstrøkene i Norge, og i en utredning fra HD og UFD anslås dette problemet å øke de kommende årene. I de tre vestlandsfylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland mangler den offentlige tannhelsetjenesten nå ca. 20 tannleger, og fylkestannlegene i disse fylkene forventer at mangelen etter hvert vil øke. Flere kommuner er uten tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten på Vestlandet.
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2003 å møte disse problemene med følgende tiltak:

- Etablering av ny tannlegeutdanning i Tromsø med oppstart for 10 studenter i 2004 og gradvis økning til 40 i 2007. Med en 5-årig utdanning vil man således få full effekt av dette først i 2012.
- Rekruttering av tannleger fra land utenfor EØS-området. Ved UiB har man i dag et 1-årig program for 8 tannleger pr. år som kvalifiserer dem for det norske markedet, og dette ønsker Regjeringen nå å utvide ved å etablere tilsvarende ordning ved UiO. Erfaringene fra Bergen er imidlertid at forkunnskapene blant disse tannlegene er så varierende at et 1-årig program ofte ikke er tilstrekkelig. Dessuten er tilgangen på tannleger med tilstrekkelige forkunnskaper så begrenset at Bergen i år så vidt klarte å fylle de 8 studieplassene. Dette rekrutteringstiltaket er derfor forbundet stor usikkerhet.

UiB og UiO har sagt at de har kapasitet til å øke utdanningskapasiteten med 30 tannleger pr. år: 12 plasser i Bergen og 18 i Oslo. Disse universitetene foreslo en slik opptaksøkning allerede fra høsten 2002 uten at dette ble akseptert av Regjeringen. Dette tilbudet ville altså kunne resultert i 30 flere norskutdannede tannleger allerede fra 2007 eller 60 nye tannleger frem til de første tannlegene er ferdig med sitt studium i Tromsø.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Det har i lengre tid vært reist spørsmål om økning av antall studieplasser i tannlegeutdanningen, og både Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo har stilt seg positiv til å utvide utdanningskapasiteten ved odontologistudiene i Bergen og Oslo. Forslagene om økt opptak ved studiestedene i Bergen og Oslo forutsetter for begges del at infrastrukturen oppgraderes og utvides. De største kostnadene knytter seg til ny klinikkbygning i Bergen som forslaget om utvidelse fra Universitetet i Bergen forutsetter, men også i Oslo er det behov for oppgradering og utvidelse av kapasiteten i klinikkbygningen i Geitmyrsveien nr. 71 for å kunne gjennomføre et økt opptak.

I lys av de betydelige investeringene som må gjennomføres for å øke utdanningskapasiteten, har Regjeringen i denne omgang valgt å prioritere planlegging av et nytt studiested i Tromsø med sikte på en gradvis utbygging av kapasiteten fra et opptak på 10 studenter høsten 2004 til 40 studenter årlig fra høsten 2007. I tillegg til den direkte virkning et nytt studiested i Tromsø vil få for rekrutteringen av tannleger og spesialister til Nord-Norge, vektlegger Regjeringen også de positive ringvirkningene studiestedet i Tromsø vil få for det odontologiske fagmiljøet i Nord-Norge.

Regjeringen vil videreføre tiltakene for å rekruttere tannleger fra EØS-området og i tillegg kombinere oppbyggingen av nytt studiested i Tromsø med å etablere et nytt tilleggskurs for tannleger med utdanning fra land utenfor EØS-området i Oslo. Dette tilleggskurset får en kapasitet på 10 kandidater fra høsten 2003. Samlet får tilleggskursene i Bergen og Oslo en kapasitet på 18 kandidater hvert år. Full kapasitetsutnyttelse forutsetter aktiv rekruttering, og jeg viser i denne forbindelse til forenklinger i regelverket som skal legge til rette for arbeidsinnvandring, særlig for spesialister.