Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:360 (2002-2003)
Innlevert: 03.03.2003
Sendt: 03.03.2003
Rette vedkommende: Utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 07.03.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Hvordan ser Regjeringen på behovet for nytt odontologibygg i Bergen i forhold til behovet for å sikre en kvalitativt god tannlegeutdanning der i fremtiden?

Begrunnelse

Det er velkjent at Det odontologiske fakultet i Bergen sliter med en 40 år gammel bygningsmasse som etter hvert må erstattes med større og mer moderne lokaler dersom tannlegeutdanningen i fremtiden skal kunne opprettholdes på høyt kvalitativt nivå. UiB har også utarbeidet konkrete planer om hvordan dette problemet skal løses. I den forbindelse må en minne om at et flertall i finanskomiteen under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2002 bad Regjeringen forsere arbeidet med å realisere dette prosjektet. Man bad også om ny avmelding om fremdriften i forbindelse med budsjettet for 2003.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Nytt bygg for klinisk odontologi ble vurdert i forbindelse med departementets forslag til budsjett for 2003, men slik departementet har anført i kategoriomtalen for høgre utdanning, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003) side 114, fant Regjeringen ikke rom for å kunne gi startbevilgning til nye bygg i universitets- og høgskolesektoren i 2003 av hensyn til det samlede budsjettopplegget.

Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen bad i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001-2002) departementet legge frem en samlet oversikt med behovsvurdering for nødvendige tilbygg og ombygginger ved universiteter og høgskoler. Departementet har satt i gang et arbeid med å skaffe oversikt og evaluere behovet for investeringer i sektoren, og vil komme tilbake til Stortinget med saken når arbeidet er fullført. Nytt bygg for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen vil bli vurdert i forbindelse med departementets forslag til budsjett for 2004.