Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:355 (2002-2003)
Innlevert: 27.02.2003
Sendt: 28.02.2003
Besvart: 06.03.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Vil statsråden ta initiativ til at det blir etablert en tilskuddsordning i Husbanken for at slike prosjekter kan realiseres?

Begrunnelse

På Veidholmen i Smøla kommune vil en gruppe frivillige etablere gjennomgangsboliger for eldre og ungdom. Det er etablert et styre som er satt til å ordne med finansiering og annet praktisk arbeid i forbindelse med etablering av prosjektet. De har fått gratis tomt av kommunen. Husbanken kan gi lån på opptil 80 pst. av byggesum, men det gis ingen tilskudd fordi denne ordningen er falt bort.
Veidholmen er et livskraftig lokalsamfunn med fiskeri som hovedsysselsetting. For ungdom i etableringsfasen vil det være av stor betydning å kunne få en start med rimelig bolig. For de eldre ville slike boliger bidra til at de ville kunne bo lenger i sitt hjemmemiljø, og slippe å bli flyttet til annen del av kommunen.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Husbanken administrerer en tilskuddsordning for å etablere vanskeligstilte grupper med svak økonomi på boligmarkedet, det såkalte boligtilskuddet. Denne ordningen er ikke falt bort, tvert imot brukes den mer aktivt enn noen gang. Over halvparten av tilskuddsmidlene overføres til kommunene som viderefordeler disse til enkeltpersoner i kommunen. Resten gis direkte fra Husbanken til utleieprosjekter i kommunene. Dette har imidlertid aldri vært en generell tilskuddsordning til å anskaffe utleieboliger til unge og eldre. Ordningen har alltid vært strengt behovsprøvd. Innenfor boligtilskuddsmidlene har Regjeringen valgt å prioritere de mest vanskeligstilte, nemlig bostedsløse og flyktninger. I tillegg mottar også enkelte funksjonshemmede midler til tilpasning av boliger. For meg er dette de mest prioriterte gruppene.

Når det gjelder den konkrete saken på Veidholmen i Smøla kommune, har Husbanken ikke registrert en formell søknad om lån eller tilskudd. Derfor kan jeg ikke kommentere denne saken noe nærmere. På generelt grunnlag vil jeg imidlertid påpeke at årsaken til at slike prosjekter ikke får tilskuddsmidler har sammenheng med de prioriteringer som må gjøres innen en begrenset tilskuddsramme. Jeg kan slutte meg til representanten Jacobsens vurdering av viktigheten av å hjelpe ungdom i etableringsfasen og eldre i å framskaffe funksjonelle boliger på det stedet de bor. Men i bruk av boligtilskuddet har andre grupper fått høyere prioritet enn ungdom og eldre. I 2003 skal bostedsløse og særlig vanskeligstilte prioriteres innenfor ordningen. Tilskuddsordningen skal også brukes til å støtte opp under kommunenes arbeid med bosetting av flyktninger. Disse prioriteringene er ikke endret vesentlig siden i fjor.

I 2003 er det innført et nytt virkemiddel, startlån, til bruk for kommunene i arbeidet med å følge opp lokale boligpolitiske prioriteringer. Startlånet og Husbankens oppføringslån vil i områder utenfor byene og pressområdene hvor boligkostnadene også er lave kunne fungere som et godt alternativ til boligtilskuddet. For å gjøre oppføringslånet mer effektivt som virkemiddel er det fra 2003 mulig å gi 50 års løpetid på lån til utleieboliger. Forlenget løpetid på lån i kombinasjon med bostøtte kan i mange tilfeller gi et tilfredsstillende boutgiftsnivå for leietakerne.

Til slutt vil jeg også vise til tilskuddsbruken under handlingsplan for eldreomsorg. Gjennom denne handlingsplanen har kommunene fått en mulighet til å gi de eldre i kommunene en mulighet til å bo i funksjonelle omsorgsboliger i sitt eget lokalmiljø.