Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:362 (2002-2003)
Innlevert: 03.03.2003
Sendt: 03.03.2003
Besvart: 07.03.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Bondevik-regjeringen avviklet tilskuddet til utlånsordningen for skolebøker i videregående opplæring. En rekke videregående skoler har solgt bøkene de fikk gratis av staten og brukt de til andre formål. UFD bedt fylkeskommunene om svar på hva skolene bruker pengene til. Det er blitt kjent at ikke alle fylkeskommuner har svart.
Hva mener statsråden om dette?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Utdannings- og forskningsdepartementet sendte den 23. august 2002 et brev til mottakerne av tilskuddet til utlånsordningen for læremidler i videregående opplæring, hvor det ble sagt følgende:

"Departementet er kjent med at flere skoler nå selger lærebøker som de har investert i gjennom utlånsordningen, til elevene.

Denne praksisen kan være i strid med forutsetningene om at midlene som er blitt bevilget til dette formålet i sin helhet skal komme elevene til gode i form av reduserte utgifter til læremidler, jf. departementets brev av 10. mai 2000 og 30. mai 2000. Departementet forutsetter at fylkeskommunene og de statlige og private skolene følger opp dette og at de bl.a. sørger for at inntektene fra salg av lærebøker fortsatt kommer elevene til gode. Dette betyr at midlene skal komme flere årskull til gode.

Departementet ber om en tilbakemelding fra fylkeskommunene og de statlige og private skolene på hvordan disse forutsetningene følges opp."

Departementet sendte den 21. februar 2003 et nytt brev til de som ikke har respondert på departementets brev av 23. august 2002, der de blir bedt om å gi tilbakemelding til departementet innen 24. mars 2003. Jeg forventer at fylkeskommunene følger opp dette.

I de tilbakemeldingene departementet har mottatt fra fylkeskommunene, statlige og private skoler rapporteres det at skoler som har solgt lærebøker har brukt inntektene fra salget på en slik måte at midlene kommer flere årskull til gode.