Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:367 (2002-2003)
Innlevert: 04.03.2003
Sendt: 05.03.2003
Besvart: 12.03.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hva vil Justisdepartementet gjøre for å sikre den videre driften av FFOs rettshjelpstilbud, og hvor snart vil en slik avklaring kunne komme for å redusere den usikkerheten som nå preger situasjonen?

Begrunnelse

Finansieringen av FFOs Rettighetssenter over Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede ble avsluttet ved årsskiftet. Stortingets justiskomité har ved flere anledninger uttrykt et klart ønske om å gjøre dette til et permanent rettshjelpstilbud for funksjonshemmede. Et flertall i justiskomiteen bad senest i Budsjett-innst. S. nr. 4 (2002-2003) Regjeringen "om å komme tilbake til hvordan dette tiltaket kan videreføres på best egnede måte, snarest mulig i 2003".
Situasjonen for senteret er nå svært kritisk og må innen kort tid legges ned om ikke driftsmidler stilles til disposisjon. Et viktig rettshjelpstilbud for funksjonshemmede i Norge står dermed i fare for å falle bort, i strid med Stortingets intensjon. Selv om FFO for tiden er i en dialog med Arbeids- og administrasjonsdepartementet om videre støtte til noen utviklingsprosjekter for 2003, har dette departementet gjort det klart at det ikke vil kunne stille driftsmidler til rådighet for senteret.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet om støtte til FFOs Rettighetssenter er både en budsjettsak og en sak om den statlige politikken overfor funksjonshemmede. FFO har søkt om 1 600 000 kr fra Justisdepartementet til drift av Rettighetssenteret og 1 795 000 kr til utvikling av det samme senteret fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, hvorav 1 200 000 kr skal dekke lønnsutgifter. FFO mottar i tillegg betydelig støtte fra Sosialdepartementet til drift av organisasjonen generelt. Jeg er enig i at Rettighetsenteret er et positivt tiltak, men det kan reises spørsmål om det er hensiktsmessig at FFO skal motta støtte fra i hvert fall 3 forskjellig departementer. Det er arbeidskrevende og lite oversiktlig. Støtte til FFOs senter må også ses i sammenheng med lignende støtte til Norges Handikapforbund og andre tilsvarende organisasjoner. Dette er generelle og viktig prinsipielle problemstillinger som Sosialdepartementet vil ta opp i den bebudede stortingsmeldingen om statlige mål, strategier og tiltak i politikken for funksjonshemmede. Jeg har derfor orientert FFO i brev av 30. januar 2003 om det er naturlig at en eventuell statlig støtte fra Justisdepartementet til FFO vurderes i lys av de konklusjoner som Sosialdepartementet trekker i stortingsmeldingen. Meldingen skal fremmes våren 2003.