Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:370 (2002-2003)
Innlevert: 04.03.2003
Sendt: 05.03.2003
Besvart: 13.03.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Det har vært forutsatt fra et stort flertall på Stortinget i Budsjett-innst. S. nr. 2 (2000-2001) at Hålogaland Teater igangsettes i 2002 og at departementet skal sikre byggestart i 2002. Startbevilgningen på 15 mill. kr kom ikke som forventet i statsbudsjettet for 2003.
Hva vil statsråden gjøre for at igangsettelsen ikke nok engang skal forskyves på, og på hvilken måte jobbes det imot å sikre en startbevilgning i revidert budsjett 2003?

Begrunnelse

Hålogaland Teater ble opprettet i 1971 og har i 31 år kjempet for eget teaterbygg. I løpet av disse årene er 15 bygninger planlagt og prosjektert for så å bli skrinlagt. 14. juni 2002 ble prosjektet for teaterbygg godkjent av Kultur- og kirkedepartementet, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. De to sistnevnte påtok seg kostnadene med detaljprosjekteringen i tillit til at staten ville komme med forpliktende bevilgninger i statsbudsjettet for 2003. Store summer er allerede lagt ned, og ifølge statsbygg vil utsettelse av byggestart føre til en fordyring på 20-23 mill. kr pr. år.
Nord-Norge er den eneste landsdelen som ikke har eget teaterbygg. Det har ikke vært en eneste satsing på teaterbygg i denne regionen, mens en har brukt store summer i andre deler av landet. At teaterbygget blir raskt realisert, er viktig for utviklingen og driften av teateret, og det vil være viktig som et samlingssted og kompetansesenter for teaterinteresserte i Nord-Norge. Teaterbygget vil også bidra til å gjøre Nord-Norge til en mer attraktiv landsdel og bo i, samt styrke identiteten og utvikling i landsdelen. Teatrets utvikling har en viktig betydning for musikk- og kulturskolene, frivillige musikk- og teatergrupper, musikk-, teater- og kunstfagene i landsdelen samt den planlagte høyere kunstutdanning i Tromsø. I Budsjett-innst. S. nr. 2 (2000-2001) sier flertallet, alle unntatt FrP, at komiteen forutsetter at Hålogaland Teater igangsettes i 2002, og at flertallet ber departementet sikre byggestart i 2002.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Byggeprosjektet nytt teaterhus for Hålogaland Teater har en styringsramme på 237 mill. kr. Det er avtalt at den statlige andelen av finansieringen skal utgjøre 70 pst. av prosjektkostnadene, og at statstilskuddet skal komme etter de regionale tilskudd. Prosjekteringen videreføres derfor med midler fra Troms fylkeskommune og Tromsø kommune.

Tilskuddsbehovet fra Kultur- og kirkedepartementet til dette byggeprosjektet utgjør 165,9 mill. kr i prisnivå 2002. Nybygget for Hålogaland Teater er en høyt prioritert sak. Innfasing av statens økonomiske medvirkning i dette prosjektet må imidlertid avklares i budsjettsammenheng.