Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:372 (2002-2003)
Innlevert: 05.03.2003
Sendt: 06.03.2003
Besvart: 12.03.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Viser til NOU 2001:30 som tar for seg fremtidig strategi for håndtering av brukt reaktorbrensel. Utvalget anbefaler at forprosjektering av nytt mellomlager bør starte allerede i 2003. Med tanke på at utvalget var enstemmig og at statsråden understreket at dette arbeidet må prioriteres, er det overraskende at det ennå ikke har kommet noe initiativ.
Hva vil statsråden gjøre for å få i gang den planlagte forprosjekteringen, eventuelt hvilken tidsramme legger Regjeringen opp til i det videre arbeidet?

Begrunnelse

Siden utvalgets innstilling ble lagt frem, har trusselbildet i verden blitt mer uoversiktlig og kanskje forverret. Det er derfor av stor allmenn interesse at anbefalingen i NOU 2001:30 blir fulgt opp. Viser også til St.meld. nr. 22 (1998-99) hvor det fremkommer at det innen utgangen av 2002 skulle opprettes et utvalg som skulle vurdere og gi anbefalinger knyttet til den fremtidige avviklingen av Haldenprosjektet. Denne prosessen er også forsinket.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Bergan-utvalget leverte sin enstemmige innstilling "Vurdering av strategier for sluttlagring av høyaktivt reaktorbrensel" (NOU 2001:30) til Nærings- og handelsdepartementet den 11. desember 2001. Utredningen ble sendt på høring 30. januar 2002, men den siste høringsuttalelsen kom ikke inn før i juli. Ingen høringsinstans motsetter seg utvalgets hovedanbefaling om at det bør bygges et nytt, sentralt mellomlager for høyaktivt avfall i Norge. Ifølge utvalgets anbefaling bør det stå ferdig i 2009. Skal denne tidsplanen holdes, tilrår utvalget at forprosjektet bør igangsettes i løpet av 2003.

I overensstemmelse med Bergan-utvalgets tilrådinger tar departementet nå sikte på å opprette et utvalg for å forestå den videre fremdrift av saken. Det vil nå i første rekke være behov for å utrede ulike lagerløsninger, de prinsipper som må legges til grunn for hvorledes lageret bør bygges, kartlegging av hva slags og hvor meget avfall som skal lagres, behandlingsmåter, tekniske og sikkerhetsmessige krav, utarbeidelse av en informasjonsplan osv. Når disse elementene er på plass, må det fremmes forslag om konkrete lokaliseringsalternativer. Disse skal konsekvensutredes, og det må lages et kostnadsoverslag. Siste fase i forprosjektet vil være detaljprosjekteringen.

Departementet arbeider nå med mandatet for den første del av forprosjektet og med sammensetningen av utvalget. Stortinget vil bli holdt orientert på egnet måte. På basis av forprosjektets konklusjoner kan det bli aktuelt å fremlegge en egen proposisjon om bygging.

Jeg regner med at utvalget for forprosjektering av et nytt mellomlager kan begynne sitt arbeid i inneværende år. Det legges opp til at saken vil ha en fremdrift som gjør det mulig å overholde Bergan-utvalgets tidsskjema