Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:374 (2002-2003)
Innlevert: 05.03.2003
Sendt: 06.03.2003
Besvart: 14.03.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Hva har departementet gjort med saken som gjelder overføring av skoleskyss for grunnskoleelever til kommunene?

Begrunnelse

I Innst. O. nr. 27 (2001-2002) står følgende:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at Sem-erklæringen slår fast at Samarbeidsregjeringen vil fremme forslag om å overføre ansvaret for skoleskyss for grunnskoleelever til kommunene. Flertallet mener at en slik ansvarsoverføring vil sikre at skyssutgiftene blir vektlagt ved vurdering av endringer i skolestrukturen. Flertallet forutsetter at Regjeringen så raskt som praktisk mulig fremmer forslag til nødvendig endring i opplæringsloven."

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Etter gjeldende regler har fylkeskommunen i all hovedsak ansvaret for skoleskyss for grunnskoleelever og kommunen betaler persontakst. I Sem-erklæringen går det fram at Regjeringen vil "overføre ansvaret for skoleskyssen for grunnskoleelever til kommunene. Det vil sikre at skyssutgiftene blir vektlagt ved vurdering av endringer i skolestrukturen".

I min oppfølging av saken, har jeg sett det som viktig å få klarlagt om det er sammenheng mellom endring i skyssomfanget og endringer i skolestrukturen.

I den forbindelse har jeg bedt Nordlandsforskning se nærmere på forholdene rundt skoleskyss, særlig i forbindelse med nedlegging av skoler. Nordlandsforskning uttaler i sin rapport at de "i liten grad finner belegg for å hevde at primærkommunene velter vesentlige kostnadsbyrder over på fylkeskommunene. Dette kan således være et argument for at dagens ordning fungerer tilfredsstillende". Nordlandsforsknings resultater tyder på at de argumenter som lå til grunn for å føre over ansvaret for skyssen fra kommunene til fylkeskommunene da loven i sin tid ble endret på dette punkt, var riktige.

Med den kunnskap vi besitter i dag, kan det synes å være lite å vinne på å endre nåværende bestemmelser angående ansvaret for skoleskyss for grunnskolebarn.

Dersom vi likevel skulle fremme et lovendringsforslag, ser jeg det som helt nødvendig at vi på forhånd foretar en grundig utredning av administrative og økonomiske konsekvenser. Blant annet må det gjøres en konsekvensanalyse for de kommunene der det ikke er aktuelt med skolenedleggelse for å få fastslått de økonomiske konsekvensene for dem. Dette vil i tilfelle ta noe tid.

Jeg vil i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet og Samferdselsdepartementet orientere nærmere om dette i kommuneøkonomiproposisjonen som fremmes våren 2003.