Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:378 (2002-2003)
Innlevert: 06.03.2003
Sendt: 07.03.2003
Besvart: 12.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Ferjesambandet Flakk-Rørvik deltar i prøveprosjektet for å utvikle et enklere og bedre takstsystem for norske ferjer. Prosjektet er satt i verk uten at nytt rabattsystem blir tatt i bruk. Konsekvensen av dette er at de mange dagpendlere i sambandet opplever en takstøkning på over 30 pst.
Vil statsråden ta initiativ til å ta i bruk nytt takstsystem allerede i prøveperioden?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt at det skal innføres et samordnet betalingssystem for veg og ferjer innen utgangen av 2005. Ved hjelp av en og samme avtale (abonnement) skal trafikanten kunne betale med en elektronisk brikke på en rekke ferjesamband og i alle bomstasjoner med elektronisk betaling (AutoPASS). Som et ledd i dette deltar fem norske ferjesamband i et prøveprosjekt for å utvikle et enklere og bedre takstsystem. På et senere tidspunkt tas det sikte på å forsøke AutoPASS-betaling i sambandet Flakk-Rørvik.
Både fylkesutvalget i Sør-Trøndelag, Fosen Regionråd og Rissa pendlerforening har bedt om at forsøket med AutoPASS-betaling ble igangsatt samtidig med resten av prosjektet fra 1. mars 2003. Som følge av at så ikke er skjedd blir pendlerne i sambandet økonomisk skadelidende. Mange av disse får nå en ekstrakostnad på over 5 000 kr. For denne gruppen er det få andre alternativer. Kollektivtilbudet er svært begrenset og muligheten for å kjøre sammen med andre er også små pga. store avstander. Dessuten er ikke intensjonen med prosjektet å få færre til å bruke bil, men å ta i bruk et nytt elektronisk betalingssystem. Det naturlige ville derfor være å prøve ut det elektroniske betalingssystemet fra dag én.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Prøveprosjektet med forenklet takstregulativ i fem norske ferjesamband er i første rekke et takstprosjekt, dvs. at vi ønsker å se på endringer i trafikkadferd ved innføring av et nytt takstsystem. Disse endringene, med bl.a. fritak for betaling for passasjerer, er nødvendig for i neste omgang å kunne samordne betalingen mot bompengesiden. Det må her påpekes at ved kun én passasjer i bilen, i tillegg til føreren, vil den totale taksten bli billigere enn tidligere. Dersom prosjektet skulle medføre at flere kjører sammen eller flere velger å ta buss (noe som medfører færre biler på ferja) vil dette ha positive effekter for ferjedisponeringen totalt i Norge. At dette i tillegg kan ha en miljøvennlig side må ses på som en positiv bieffekt. Evalueringen og erfaringene med prøveprosjektene vil gi oss svarene på det. Det er forutsatt at ordningen med forenklet takstregulativ skal være provenynøytral. Forsøket skal i første omgang vare ut 2003.

Parallelt med dette pågår et arbeid med å revidere takstretningslinjene for bompengeprosjekter. Et av målene med arbeidet er å samordne takstregulativene for bompengeprosjekter og riksregulativet for ferjetakster. For å forenkle samordningen vil Samferdselsdepartementet innføre ensartete rabattsystem på bompengeanlegg og ferjer. Samferdselsdepartementet vurderer å forskriftsfeste takstretningslinjene for bompengeprosjekter, herunder et nytt rabattsystem.

Neste steg i prosjektet vil være å tilrettelegge for betaling ved hjelp av AutoPASS-brikke på ferje. Selve utstyret som brukes til AutoPASS-betaling (sentralsystemet, vegkantutstyr og brikkene) er pr. i dag laget for å brukes i bompengeprosjekter. Det må derfor gjøres en del tilpasninger i dette utstyret før det kan brukes på ferjesiden. Dette arbeidet har begynt. Dersom alt går etter planene vil det første ferjesambandet med AutoPASS betalingsutstyr være på plass i februar 2004.

Det er således to forhold som gjør det problematisk med innføring av nytt rabattsystem i prøveperioden med forenklet ferjetakstregulativ:

- En endelig behandling og innføring av forskriften for bompengeprosjekter.

- De tekniske utvidelsene i selve betalingsutstyret, som først kan være på plass fra februar 2004 på det første ferjesambandet.