Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:379 (2002-2003)
Innlevert: 06.03.2003
Sendt: 07.03.2003
Besvart: 14.03.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Korleis og med kva resultat har fiskeriministeren fulgt opp næringskomiteen sin merknad i Budsjett-innst. S. nr. 8 vedkomande selskapet Provets AS?

Begrunnelse

I budsjettinnstillinga har ein samla komité skrive følgjande:

"Komiteen ber Regjeringen vurdere om det innenfor eksisterende budsjett i samarbeid mellom involverte departementer og institusjoner finnes en løsning som sikrer at selskapet Protevs AS får tilførsel av kapital i 2003."

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Selskapet Protevs AS ble opprettet etter initiativ fra Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES, tidligere Ernæringsinstituttet) og Universitet i Bergen. Selskapet ble opprettet i 2002 og er eid av de nevnte institusjonene med 1/3 hver. Samlet aksjekapital er 1 mill. kr, hvorav 660 000 kr knyttet til aksjeinnskudd for Havforskningsinstituttet og NIFES ble bevilget over Fiskeridepartementets budsjett for 2003.

Selskapet tilbyr forskningstjenester til næringslivet, både nasjonalt og internasjonalt.

Jeg mener fortsatt at opprettelsen av Protevs AS er et viktig initiativ for å øke oppdragsforskningen i marin sektor. Det pågår derfor en dialog mellom Fiskeridepartementet og eiervirksomhetene for å finne løsninger som sikrer selskapets drift i 2003. Blant annet vurderer eiervirksomhetene om det er mulig å finne prosjekter innenfor egen portefølje som kan kjøres i regi av Protevs AS. Det vil også bli kjørt en aktiv markedsføring av selskapet i tiden fremover, hvor SkatteFUNN-ordningen vil være et viktig bidrag til å motivere næringslivet for å øke FoU-innsatsen. Samtidig arbeides det for å få inn gavemidler fra næringslivet.

Jeg har tro på disse tiltakene kan sikre selskapets drift i 2003, og at det i 2004 skal være mulig å generere nok oppdragsprosjekter til at selskapet kan drives for egne midler. Dersom det ikke skulle lykkes å sikre selskapets drift på denne måten, vil Fiskeridepartementet vurdere om det er mulig finne midler til et mindre økonomisk bidrag til selskapet.