Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til justisministeren

Dokument nr. 15:382 (2002-2003)
Innlevert: 07.03.2003
Sendt: 10.03.2003
Besvart: 13.03.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det signaliseres nå en sentralisering og omlegging av lensmannsetaten, som til nå pga. dennes allsidige oppgaver har hatt stor og flersektoriell innsikt i lokale forhold.
Hvordan ser statsråden på sentraliseringen og omleggingen av lensmannsetaten som nå foregår, og vil det bli satt i verk tiltak for å sikre lensmannsetatens tilstedeværelse og ikke minst allsidige oppgaver fremover?

Begrunnelse

Lensmannsetaten er en av de eldste og mest innarbeidede etater i det norske samfunnet. Lensmannen var en sentral aktør både innenfor retts- og politistellet og ellers i det sivile samfunnet. Dette gav lensmannen en god og allsidig innsikt i sitt distrikt. Denne innsikten i flere samfunnsforhold gav samtidig en god oversikt til å være et godt redskap for å forebygge og bekjempe kriminalitet og annen uønsket adferd.
Dessverre ser det nå ut til at flere og flere etater blir mer og mer sektoriell og spesialisert, noe som på mange måter fører til at overblikket og evnen til å se flere tilsynelatende uavhengige forhold under ett.
Det er således ikke bare den lokalkunnskapen som en fysisk tilstedeværelse gir, men også de ulike oppgavene som lensmannen har hatt, som har gitt denne etaten forutsetninger til å være en sentral aktør i lokalmiljøet, og da særlig i forebygging og bekjempelse av kriminalitet.
Lensmannen ble for en tid siden underlagt politimesteren, i stedet for fylkesmannen. Det har nå fremkommet flere opplysninger om at man i enda sterkere grad skal ta bort lensmannens sivile oppgaver og at flere lensmannskontor skal bli lagt ned.
Dette vil medføre at lensmannen mister sitt opprinnelige fortrinn, og at mange lokalsamfunn vil være uten politimyndighet.
Særlig i distriktene kan en nedlegging av lensmannskontorene medføre at man ikke rykker ut til distriktene uten at det foreligger alvorlige lovbrudd eller ulykker. Det fryktes derfor at distriktene vil oppleve en mer utrygg hverdag enn tilfellet er nå.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Lensmannsetaten og politietaten ble slått sammen til en etat i 1994. Politi- og lensmannsetaten gjennomfører nå en større omstillingsprosess, "Politireform 2000", hvor hovedmålene er å oppnå en politi- og lensmannsetat som:

- mer effektivt forebygger og bekjemper kriminaliteten,

- er mer tjenesteytende og publikumsorientert,

- arbeider mer kostnadseffektivt.

Gjennomføringen er delt i to faser, hvor fase 1 omfattet sammenslåing av politidistrikter med tilhørende tilpasninger, og fase 2 omfatter en gjennomgang av de interne rutinene og organiseringen i distriktene.

Politireformen gjennomføres i henhold til bl.a. St.meld. nr. 22 (2000-2001), hvor det heter:

"Justisdepartementet legger til grunn at den sentrale politiledelsen og politidistriktene, i forlengelsen av politidistriktsammenslåingene, må gå gjennom dagens driftsenhetsstruktur, og i en del tilfeller komme fram til nye, alternative distriktsinterne organisasjonsmodeller."

Videre siteres følgende:

"Eventuelle endringer i ledelsesstrukturen, som må foretas på driftsenhetsnivå, vil imidlertid skje under den klare forutsetning at antallet tjenestesteder opprettholdes."

Jeg har lagt til grunn at politiet skal finnes på tilnærmet like mange steder som i dag, og at det ikke skal foretas strukturelle endringer som svekker politiets nærhet og tilgjengelighet. Det er min målsetting at publikum skal få den best mulige polititjeneste fra sitt lokale polititjenestested. Dette forutsetter bl.a. stor allsidighet i de polititjenester som skal tilbys.

Jeg kan i denne sammenheng vise til forslaget om å overføre det administrative ansvaret for forliksrådene til staten, som vil bli fremmet for Stortinget til høsten. Ved å samle namsmannsoppgavene, oppgaven som stevnevitne og sekretariatsarbeidet for forliksrådene under politiet, vil en desentralisert modell med nærhet til brukerne kunne opprettholdes.

Jeg har også iverksatt en prøveordning med delegert påtalekompetanse til lensmenn i konfliktrådssaker med hjemmel i straffeprosessloven. Prøveordningen går ut på at lensmennene selv kan beslutte å overføre straffesaker direkte til megling i konfliktrådet ved overtredelse av nærmere bestemte straffebud. Prøveordningen ble iverksatt 1. januar 2003, varer i 3 år og omfatter 71 lensmannsdistrikter.