Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:383 (2002-2003)
Innlevert: 10.03.2003
Sendt: 11.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er stort behov for at innvandrere får bedre bistand enn i dag til å komme i jobb. Nå forblir også godt kvalifiserte søkere ledige svært lenge. "Jobb til alle" er et rekrutteringsbyrå for innvandrere. De ønsker å være et supplement til Aetat og har søkt både SND og Aetat om støtte til etablering, men har fått avslag. I Danmark er det etablert et lignende prosjekt, som har fått 500 000 kr i statlig støtte.
Kan Regjeringen begrunne hvorfor det er gitt avslag på søknadene?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg er svært opptatt av at utsatte grupper i arbeidsmarkedet, herunder innvandrere, får god bistand til å komme i arbeid. Ikke minst er det viktig å ha fokus på utsatte grupper som innvandrere i dagens situasjon med økende ledighet og svekket arbeidsmarked. Regjeringen har nettopp derfor lagt vekt på å kanalisere Aetats innsats inn mot personer som har problemer med å komme i arbeid på egenhånd, og som ikke har den kompetanse som markedet etterspør. Innvandrere er derfor en viktig målgruppe for tiltaksaktiviteten og prioriteres høyt innenfor økt ressursramme til Aetat. For å sikre at Aetat har en aktiv og pågående rolle når det gjelder å få innvandrere inn i arbeid, innførte Regjeringen i forbindelse med handlingsplanen mot rasisme og diskriminering (2002-2006) et måltall for Aetat om at 60 pst. av de registrerte ledige innvandrere skal i arbeid. Målet ble oppfylt i 2002.

SND har på faglig og uavhengig grunnlag ikke funnet det riktig å prioritere søknaden om støtte til etablering av rekrutteringsbyrået "Jobb til alle". Det har helt siden opprettelsen av SND vært lagt til grunn at SND-styrets myndighet ikke skal begrenses ved at departementet eller Regjeringen påvirker eller treffer avgjørelser i enkeltsaker.

Hovedbegrunnelsen for at det ikke er gitt støtte gjennom Aetat er at arbeidsmarkedsmyndighetene ikke disponerer ordning hvor det gis støtte til etablering og oppstart av egen virksomhet. Videre vil det være vanskelig å gi offentlig etableringsstøtte til én av alle de aktører som ønsker å starte privat formidlingsaktivitet. Dette vil kunne fremstå som konkurransevridende og urimelig forskjellsbehandling.

Det å åpne for og stimulere til økt konkurranse i arbeidsmarkedspolitikken er et viktig og sentralt element i Regjeringens omlegging av arbeidsmarkedspolitikken for å gi brukerne bedre tjenester. Jeg er svært opptatt av at Aetat skal ha et utstrakt samarbeid med andre aktører, både offentlige og private. Som ledd i dette, skal Aetat tilrettelegge sin database slik at den er tilgjengelig for private leverandører av formidlingstjenester. Nye aktivitets- og resultatbaserte finansieringsformer utprøves og Aetat skal gjøre økt bruk av eksterne tjenesteleverandører og et bredere spekter av tilbydere skal utprøves. Det er bl.a. satt i gang forsøk med formidling av særlige utsatte personer i arbeidsmarkedet, hvor tilbydere har konkurrert på anbud.

Selv om det ikke ytes etableringsstøtte, vil det på et senere tidspunkt kunne være aktuelt for Aetat å vurdere kjøp av tjenester fra selskapet på samme måte som det kjøpes formidlingstjenester av andre aktører.