Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:384 (2002-2003)
Innlevert: 11.03.2003
Sendt: 11.03.2003
Besvart: 18.03.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I brev av 28. februar 2003 til arbeids- og administrasjonsministeren skriver Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede at midler som var avsatt til omstilling til Varig tilrettelagt arbeid, VTA, nå er omdisponert, slik at omstillingen ikke kan gjennomføres som planlagt. En slik nedprioritering vil være i strid med kommunalkomiteens merknader angående VTA i Budsjett-innst. S. nr. 5 (2002 2003).
Kan statsråden redegjøre for og begrunne realitetene i saken?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: I statsbudsjettet for 2003, kap. 1594 post 73, er det satt av vel 72 mill. kr til investeringer i skjermede tiltak. Denne budsjettposten inneholder også midler til omstilling av produksjonsverksteder, PV, og arbeidssamvirker, ASV, til Varig tilrettelagt arbeid, VTA. Av denne grunn blir posten av enkelte betegnet "omstillingspotten". Dette kan skape inntrykk av at hele bevilgningen i utgangspunktet retter seg mot omstilling av PV og ASV til VTA, og at midler disponert til andre formål fra denne budsjettposten oppfattes som "kutt" eller omdisponering. Blant annet omfatter bevilgningen vel 24 mill. kr til investeringer i tiltak under Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom.

Det er lagt til grunn at arbeidet med omstilling av PV og ASV til VTA skal gå over to år, 2002 og 2003. Det er derfor overført midler fra 2002 til 2003 i forbindelse med gjennomføring av omstillingsarbeidet. Aetat Arbeidsdirektoratet har anslått kostnadene til omstillingsarbeidet i 2003 til om lag 54 mill. kr. Dette vil omfatte både investeringer og drift av plasser som opprettes som del av omstillingen. Disse midlene er avsatt til dette arbeidet. Det har derfor ikke vært foretatt noen reduksjon i bevilgningen knyttet til omstilling av PV og ASV til VTA.